Personlig økonomi inn i fremtidens skole

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Personlig økonomi inn i fremtidens skole

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående skole skal fornyes, og prioriteringen i fagene skal bli tydeligere. Etter planen kommer det nye læreplaner fra høsten 2020. Forslaget om den nye generelle delen av læreplanverket har vært ute på høring, og Finans Norge har avgitt høringsuttalelse. 

Bilde fra en skoleklasse
Foto: Shutterstock

– Finans Norge er positiv til at temaet livsmestring med personlig økonomi løftes frem i dokumentet som skal være førende for opplæringen i fremtidens skole. Vi håper at det blir satt av nok tid og ressurser til å gi de unge god opplæring i personlig økonomi. Lærernes kompetanse er helt nødvendig for å få dette til, og derfor må temaet også inn i lærerutdanningen, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge.

Livsmestring

Livsmestring med personlig økonomi skal være et av tre tverrfaglige tema i fremtidens skole. Finans Norge mener det vil være krevende å kombinere dybdelæring i fag og tverrfaglighet når skolen er så orientert om enkeltfag.

– Vi er skuffet over at det synes som om satsingen på personlig økonomi har blitt nedtonet i forhold til innstillingen fra Ludvigsen-utvalget og fra Stortingsmelding nr 28, sier Johansen.

Trenger tverrfaglige problemstillinger

Finans Norge mener det må gis føringer for hvordan tverrfaglighet skal innarbeides i læreplanene, og at man må formulere noen tverrfaglige problemstillinger. I oppfølgingsarbeidet bør det også legges opp til at man måler hvorvidt skolene faktisk jobber med de tverrfaglige temaene. I hvor stor grad man lykkes med dette vil avhenge av hvordan Utdanningsdirektoratet legger opp det videre arbeidet.

Benytte ulike læringsarenaer er positivt

I fremtidens skole legges det vekt på at skolene kan ta i bruk ulike læringsarenaer for å skape et inkluderende læringsmiljø. Finans Norge mener dette er positivt.

– Finansnæringen gjør en stor opplæringsinnsats i personlig økonomi. I fjor fikk ca 37.000 elever i ungdomsskole og videregående skole opplæring av medarbeidere fra bankene i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Opplæringen gir svært gode tilbakemeldinger fra elever, lærere og skoleledelse. Et samarbeid med lokale bedrifter gjør undervisningen mer relevant og interessant for elevene, sier Hilde E. Johansen.

Finans Norges høringssvar: