Norges Bank holder styringsrenten fast på 0,5 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank holder styringsrenten fast på 0,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, og vurderer utsiktene og risikobildet slik at styringsrenten vil bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.

Som grunnlag for beslutningen ligger Norges Banks oppdaterte vurderinger og prognoser, presentert i Pengepolitisk rapport 2/17. Norges Bank viser her litt oppjusterte renteanslag på mellomlang sikt, frem til 2019, men noe lavere anslag etter 2020.

Hovedstyret viser i sin begrunnelse til at vekst og kapasitetsutnytting hos Norges handelspartnere har vært lav. Vekst og prisvekst har tatt seg noe opp, og utviklingen tyder på noe høyere vekst og renter enn tidligere anslått. I Norge har lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk bidratt til økt aktivitet. Kronesvekkelsen som kom sammen med oljeprisfallet, bidro til en oppgang i prisveksten. Siden i fjor sommer har prisveksten falt, og de siste månedene har inflasjonen vært lavere enn ventet. Kronen er svakere enn lagt til grunn i forrige rapport. Det bidrar isolert sett til høyere prisvekst. Samtidig dempes prisveksten av lav kostnadsvekst i norsk økonomi.

Sentralbanken peker på at vedvarende lave renter bidrar til sårbarhet i det finansielle systemet. Ved å ta hensyn til risikoen forbundet med svært lave renter, kan pengepolitikken bidra til en mer stabiløkonomisk utvikling over tid. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken når styringsrenten er på et lavt nivå taler for å gå varsomt frem i rentesettingen.

Norges Banks hovedstyre viser til usikkerhet om utviklingen i boligmarkedet. Skulle boligprisveksten bli klart lavere enn anslått, kan det dempe veksten i norsk økonomi. Etter hovedstyrets vurdering er det fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk.