Kloke grep for sikring av banksektoren

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kloke grep for sikring av banksektoren

Regjeringens lovproposisjon om EUs direktiver om banksikring gjør det tydelig at norske innskytere har Europas beste og sikreste innskuddsgaranti.

I dag kom regjeringens lovproposisjon om implementering av EUs krisehåndteringsdirektiver i norsk rett. Finans Norge berømmer Finansdepartementet for å legge det norske regelverket tett opp til reglene for resten av EU/EØS området. Det er et viktig prinsipp, som følger av EØS-avtalen, at regulering av en så internasjonal og grensekryssende næring som finans, reguleres mest mulig likt over landegrensene. Dette er viktig for å ivareta god konkurranse mellom aktørene i alle markeder. Og det er viktig for å forhindre at land konkurrerer om å ha de mest lempelige reglene for å tiltrekke seg nye investeringer og etableringer.

Inntil nå har Norge hatt ett sikringsfond for banksektoren, Bankenes sikringsfond. Med de nye direktivene innføres to fond. Man beholder et fond for sikring av innskudd, men innfører et nytt som skal brukes for å håndtere banker i krise.

– Finansdepartementet har i sin behandling av direktivene lyttet til råd fra blant andre Finans Norge og lagt regelverket nærmere EUs regelverk enn det Banklovkommisjonen innstilte på. Det er bra, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Departementet foreslår å splitte kapitalen i dagens sikringsfond i to. En del tilføres krisetiltaksfondet, den andre delen tilføres innskuddsgarantifondet.

– Etter dette vil Norge allerede ha kapitalisert begge fondene til et nivå som overstiger det målet EU har satt for disse fondene i 2024. Dermed blir det tydelig at Norge både har blant de best kapitaliserte bankene i Europa, mest kapital i krisetiltaksfondet og mest innskutt kapital for å sikre innskudd, fastslår Kreutzer.

Finansdepartementet har derimot ikke lyttet til Finans Norges råd om å sette et tak på hvor store disse fondene skal bli. Selv om Norge allerede er godt over nivået EU planlegger å nå i 2024, skal det fortsatt fylles på i begge de nevnte fondene.

– Vi har påpekt at dette vil trekke inn penger som alternativt kunne vært lånt ut til norsk næringsliv og skapt ny virksomhet uten at man får en tilsvarende tillitsgevinst all den tid fondene allerede overoppfyller EUs fremtidige mål, påpeker Kreutzer.

Opprettholder 2 millioner

Regjeringen skriver at den generelle innskuddsgarantien på to millioner kroner per innskyter per bank foreslås videreført. Regjeringen arbeider fremdeles overfor EU med sikte på å kunne videreføre dette garantinivået ved innlemmelsen av det reviderte innskuddsgarantidirektivet i EØS-avtalen.

Bankenes sikringsfond som administrator

Bankenes sikringsfond får ansvaret for å administrere også det nye krisetiltaksfondet og forvalte midlene i dette.

– Det er viktig at man benytter den gode kompetansen som er utviklet i Bankens sikringsfond. Dette er et klokt grep av regjeringen. Det er også klokt at det gjøres tydelig at det er Finansdepartementet som skal treffe vedtak om at krisetiltak eventuelt skal iverksettes og at disse skal administreres av Finanstilsynet og holdes adskilt fra tilsynets øvrige virksomhet, sier Idar Kreutzer.