Aksjesparekonto fra 1. september

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Aksjesparekonto fra 1. september

Regjeringen besluttet onsdag at reglene om aksjesparekonto skal tre i kraft 1. september i år. Finansdepartementet fastsatte samtidig forskrift om aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt.

Ordningen med aksjesparekonto innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midlene tas ut av kontoen.

Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Forskriften som er fastsatt regulerer blant annet tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til avtalen om aksjesparekonto og tilbyders kontoføring. Videre gir den regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder, og om oppsigelse av konto.

Mye uavklart

Forskriften er kortfattet og gir i liten grad svar på de mange spørsmål som ble tatt opp av Finans Norge og andre aktører i høringsrunden. Finans Norge har imidlertid fått avklart at tilbyder kan inngå samarbeid med tredjeparter om utførelse av oppgaver i forbindelse med aksjesparekonto. Det er uavklart om det vil komme noe mer veiledning fra Skatteetaten eller andre. Finans Norge vil følge dette opp overfor myndighetene.

Overgangsperioden, som innebærer at skattyter kan overføre børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond til aksjesparekonto uten beskatning, er ikke forlenget slik Finans Norge tok til orde for i høringsuttalelsen. Overgangsperioden gjelder følgelig kun for inntektsåret 2017.