Støtter Verdipapirlovutvalget

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter Verdipapirlovutvalget

I en høringsuttalelse gir Finans Norge støtte til Verdipapirlovutvalgets utredning om gjennomføring av EU-direktivene MIFID II og MiFIR. Det er svært gledelig at utvalget har vektlagt å få til en mest mulig direktivnær tekst, heter det bl.a.

– MiFID II er det mest sentrale direktivet på verdipapirområdet. Det har meget stor betydning for norsk finansnærings internasjonale konkurranseevne, skriver Finans Norge i høringsuttalelsen.

Her er Finans Norges hovedsynspunkter

 • Vi støtter flertallets forslag til regulering av verdipapirforetakenes adgang til å motta vederlag fra eller yte vederlag til andre enn kunden.

  Det er viktig å gjennomføre det regelverket som EU selv legger opp til her. Regelverket fastsetter meget strenge vilkår for å benytte seg av en slik adgang til å motta eller yte vederlag – typisk bruk av returprovisjoner i fondsforvaltning og distribusjon. Det er etter vårt skjønn ikke saklig grunnlag for å gjennomføre et totalforbud slik mindretallet foreslår. Sverige og Danmark har valgt samme løsning som flertallet går inn for. Det bør tillegges stor vekt.
 • Vi støtter utvalgets forslag om at det er fornuftig å oppheve det særnorske regelverket i verdipapirhandelloven kapittel 8 om visse ansattes egenhandel i finansielle instrumenter.

  Det norske regelverket erstattes her med EU-reglene som følger av MiFID II og tilhørende rettsakter. EU-reglene har som formål å minimere og håndtere mulige interessekonflikter som oppstår i forbindelse med ansattes personlige transaksjoner – de samme formålene som for gjeldende norsk lovgivning. Også på dette området har det stor praktisk betydning å kunne operere med like regler på tvers av Europa, ikke minst innenfor de nordiske land.
 • Vi stiller oss bak flertallets syn om at det er hensiktsmessig å oppheve den såkalte OTC-forskriften om verdipapirforetaks plikt til å melde handler i ikke børsnoterte opsjoner og terminer som refererer seg til kjøpt eller salg av finansielle instrumenter børsnotert i Norge.

  I lys av de omfattende rapporteringsplikter knyttet til handel i finansielle instrumenter, herunder derivater, som det nye regelverket pålegger aktørene, synes det ikke å være behov å opprettholde den særnorske rapporteringsforpliktelsen. EU-regelverket bør være uttømmende på dette området. Konkurransehensyn understøtter dette synet.
 • MiFID II-reglene representerer en europeisk standard for forbrukerbeskyttelse. Den er meget sterk. Det er ikke hensiktsmessig med ytterligere lovregulering enn det EU-reglene legger opp til for å beskytte forbrukernes (ikke profesjonelle kunders) interesser.

  Dagens lovverk og rettspraksis gir kunder adgang til å kreve erstatning dersom de mener at de har lidt tap som følge av sviktende rådgivning. EU-reglene legger ikke opp til noen særskilte erstatningsregler på dette området.
 • Finans Norge vurderer det som positivt at lovutvalget nå går inn for at kredittinstitusjoner (banker) kan yte investeringstjenester uten å søke om særskilt konsesjon etter verdipapirhandelloven. Etter forslaget skal kredittinstitusjoner angi hvilke tjenester de ønsker å yte og hvilken virksomhet de driver, på samme måte som et «rent» verdipapirforetak. Dette er det vanlige systemet etter EU-retten. Vi bør innrette oss på samme måte.