Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskap

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å innføre en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap.  

Skattesystemet har stor betydning for næringslivets konkurransekraft, for investorenes investeringsbeslutninger og for gründerens evne til å lykkes med innovasjon og nyskaping.

Det er derfor  gledelig at regjeringen foreslår å innføre en skatteinsentivordning for langsiktige investeringer i oppstartsselskap. Formålet med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt å investere i nye bedrifter og arbeidsplasser.

Kort fortalt innebærer ordningen at personlige skattytere som investerer i oppstartselskap, får rett til fradrag i alminnelig inntekt for opptil 500.000 kroner i årlige investeringer. Investor må beholde aksjene i minst tre år for å få rett til fradraget.

Ordningen gjelder bare investeringer i aksjeselskap. Selskapene kan maksimalt være seks år gamle, må ha færre enn 25 ansatte, og kan verken ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger 40 millioner kroner. Et selskap kan ta imot inntil 1,5 millioner kroner årlig gjennom ordningen.

Endringer i reglene for beskatning av ansatteopsjoner

For nystartede virksomheter setter opsjonsbeskatningen begrensinger for fremtidig verdiskaping. På denne bakgrunn vurderer Finans Norge det som meget positivt at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 vil foreslå endringer i reglene for beskatning av ansatteopsjoner i små, nyetablerte selskap.

Gjeldende regler innebærer at fordelen av opsjonen beskattes som lønnsinntekt ved innløsningstidspunktet, dvs. når opsjonen utøves og den ansatte kjøper aksjer i henhold til opsjonsavtalen. Det legges opp til å endre beskatningstidspunktet for opsjoner i slike selskap til tidspunktet for realisasjon av aksjen. Dette vil bl.a. innebære en likviditetsfordel for selskapet (utsatt arbeidsgiveravgift) og for den ansatte (utsatt skatteplikt).

En endring i hvordan opsjoner beskattes i Norge vil kunne få betydelige og positive effekter på mulighetene gründerbedrifter har til å rekruttere, beholde og ikke minst kompensere kompetente medarbeidere. Dette er spesielt viktig for muligheten for små vekstselskaper til å kunne satse på innovative grønne løsninger som vi er avhengige av for å nå klimamålene.