Revidert nasjonalbudsjett: Redusert oljepengebruk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Revidert nasjonalbudsjett: Redusert oljepengebruk

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å redusere oljepengebruken med 4,7 milliarder kroner.

Regjeringen viser til at situasjonen i norsk økonomi er i gradvis bedring. Veksten øker, og arbeidsledigheten har gått noe ned i senere tid. Kapasitetsutnyttelsen anslås fremdeles å være lavere enn normalt hvilket gir et behov for en økonomisk politikk som bidrar positivt til den økonomiske aktiviteten. Dette er for tiden tilfelle for både finans- og pengepolitikken.

Folketrygden

Som følge av hovedsakelig lavere utgifter i folketrygden og økt utbytte fra selskaper hvor staten har en eierandel foreslår regjeringen å redusere oljepengebruken med 4,7 mrd. sammenlignet med budsjettet som ble lagt frem i fjor høst. Dette innebærer en bruk av olje- og fondsinntekter på 220,9 mrd. målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Effekten på samlet etterspørsel etter varer og tjenester (den finanspolitiske impulsen) anslås til 0,5 prosent av BNP for Fastlands-Norge i 2017. Regjeringen påpeker at budsjettet for 2017 vil gi et betydelig bidrag til etterspørselen i fastlandsøkonomien, noe som vil bidra til å øke aktiviteten i økonomien og bidra positivt til utviklingen i arbeidsledigheten.

Omstillingen må fortsette

Regjeringen viser til at bruken av oljepenger skal tilpasses situasjonen i økonomien og være innenfor handlingsregelens rammer. Vedrørende sistnevnte ble det i Perspektivmeldingen 2017 varslet at anslaget på forventet realavkastning i oljefondet (Statens pensjonsfond utland) reduseres fra 4 til 3 prosent. Dette innebærer en begrensning på oljepengebruken over offentlige budsjetter. I revidert budsjett for 2017 tilsvarer det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet 2,9 prosent av oljefondet.

Norsk økonomi befinner seg i en omstillingsprosess og det er grunn til å forvente at fremtiden blir utfordrende. Regjeringen påpeker at redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen målt mot størrelsen på fastlandsøkonomien vil kreve til at omstillingen må fortsette i årene fremover. Samtidig vil redusert produktivitetsvekst og en aldrende befolkning kunne føre til at veksten blir lavere sammenlignet med de siste tiårene vi har bak oss.

Mer optimistisk

Finans Norge deler regjeringens vurdering av at utsiktene for norsk økonomi er mer optimistiske. Impulsene fra statsbudsjettet holdes nå på samme nivå som det som lå til grunn for det opprinnelige budsjettet for 2017. Samtidig tar regjeringen ytterligere grep for å gjøre Norge i bedre stand til å møte de omstillingsutfordringer vi står overfor, knyttet til lavere oljeinntekter, eldre befolkning og klima. Bedre tilgang til kapital i bedriftenes oppstartfase er et viktig virkemiddel for å medvirke til at skapes nye arbeidsplasser tilpasset en fremtidig verden med digitalisering og klimanøytrale løsninger.