Ingen endring i styringsrenten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ingen endring i styringsrenten

Norges Banks hovedstyre har besluttet at styringsrenten fortsatt skal ligge på 0,5 prosent gitt dagens situasjon og utsiktene for norsk økonomi.

Dagens rentebeslutning kommer etter et såkalt mellommøte, hvor sentralbanken ikke oppdaterer sine prognoser eller publiserer Pengepolitisk rapport. Det gis heller ikke råd til Finansdepartementet om nivået på den motsykliske kapitalbufferen.

Bakgrunnen for hovedstyrets vurdering

Beslutningen om uendret rente begrunnes med at utsiktene og risikobildet for norsk økonomi ikke er vesentlig endret siden forrige rentemøte, 16. mars. Den gang la hovedstyret vekt på at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk, gitt en kapasitetsutnyttelse under normalt nivå og en forventet prisvekst mellom 1 og 2 prosent i årene fremover.

I forbindelse med beslutningen denne gang viser hovedstyret blant annet til at kronen er svakere enn anslått og at oljeprisen ser ut til å holde seg nær dagens nivå i årene fremover. Norges Banks regionale nettverk har gitt uttrykk for bedring i produksjonsutsiktene det siste halve året.

Inflasjonen har i den senere tid kommet en del ned. I mars var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen 2,4 prosent, hvilket var noe lavere enn sentralbankens prognose.

Boligprisveksten i mars var noe lavere enn det Norges Bank hadde forventet, men veksten er fortsatt høy. Igangsettingen av nye boliger ser ut til å holde seg på et høyt nivå. Også husholdningenes gjeldsvekst har holdt seg høy. Imidlertid har bankene nå via Norges Banks utlånsundersøkelse meldt om innstramminger i kredittpraksisen etter at ny boliglånsforskrift trådte i kraft 1. januar.

 
Norges Banks pressemelding