Vil oppheve investeringsbegrensning for forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil oppheve investeringsbegrensning for forsikring

Regjeringen varsler i Finansmarkedsmeldingen at den vil oppheve regelen som begrenser livselskapenes eierskap i forsikringsfremmed virksomhet til 15 prosent. Det er gledelige nyheter både for pensjonssparerne og investeringstakten i norsk infrastruktur. 

– Samfunnet har behov for mer kapital til investeringer i samfunnsnyttig infrastruktur, og de som sparer har behov for at midlene deres investeres i selskap med stabil avkastning og lav risiko. Derfor er dette en veldig god match, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Store udekkede behov

Det er et stort, udekket behov for investeringer i samfunnsnyttig infrastruktur i Norge, både i form av nye prosjekter og vedlikeholdsetterslep. Bare i kraftsektoren alene er det samlede investeringsbehovet frem mot 2022 anslått til 150-200 milliarder kroner.

Samtidig forvalter norske livsforsikringsselskaper mer enn 1200 milliarder kroner i pensjonskapital, og har et økende behov for å investere disse i eiendeler som er tilpasset deres langsiktige forpliktelser. Mindre enn 0,5 prosent av disse midlene er i dag investert i infrastruktur. Investeringer i infrastruktur passer bra for livselskapenes ønsker om hvor man skal plassere midler, herunder langsiktig og stabil avkastning i norske kroner og lav motpartsrisiko. Infrastrukturinvesteringer har dessuten vist seg å være mindre påvirket av finansiell uro enn andre aktiva.

Fjerner forbud

Norske forsikringsselskaper har ikke kunnet investere fritt i infrastrukturselskap. Årsaken er at norske forsikringsselskaper er underlagt særnorske bestemmelser i finansforetaksloven som ikke tillater eierskap på mer enn 15 prosent i forsikringsfremmed virksomhet, inkludert infrastruktur. Begrensningen gjør at livsforsikringsselskapene ikke kan ha en stor nok eierandel til å sikre kontroll over sine langsiktige interesser.

Finansdepartementet har nå bedt Finanstilsynet utarbeide forslag til opphevelse av lovreguleringen innen 1. juni.

God investering med lav risiko

Finans Norge har jobbet i mange år med få fjernet regelen. Infrastruktur er langsiktige investeringer som passer godt for langsiktige pensjonsmidler.

– Ved å fjerne en særnorsk begrensing som ingen andre EU/EØS-land holder seg med, åpner man nye muligheter for at pensjonskapitalen kan finne gode, langsiktige investeringer med relativt lav risiko, sier Kreutzer.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no