Folkefinansiering: Lik virksomhet bør reguleres likt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Folkefinansiering: Lik virksomhet bør reguleres likt

Finanstilsynet har utredet rammevilkårene for folkefinansiering i Norge. Finans Norge er enige i hovedkonklusjonene, men påpeker behov for ytterligere tiltak.

Uklarhet om regelverkssituasjonen kan unødig hemme utviklingen av folkefinansiering her i landet. Finans Norge tok derfor i september et initiativ overfor Finansdepartementet for å få avklart rammevilkårene for folkefinansiering i Norge. Finanstilsynet har nå på oppdrag fra departementet gjennomført en utredning av det regulatoriske rammeverket. Etter Finans Norges vurdering har Finanstilsynet gjennomført en grundig utredning av problemstillingen. Finans Norge har fulgt opp saken med et brev til Finansdepartementet.

Enige i hovedkonklusjoner

Finans Norge er av den oppfatning at samme type virksomhet må ha like konkurransevilkår og at lik risiko må reguleres likt. Vi deler derfor Finanstilsynets vurdering av at verdipapirforetaksvirksomhet og kredittgivning som skjer via folkefinansieringsplattformer bør være underlagt de samme regler som gjelder for tradisjonell verdipapirforetaks- og finansforetaksvirksomhet.

Behov for tiltak

Vi deler også Finanstilsynets vurderinger av at det kan være behov for eller ønskelig med visse regelverkstilpasninger for låneformidling. Finans Norge mener imidlertid også at de utfordringer og de risikoer som den teknologiske utviklingen medfører for låneformidlingsvirksomhet som utføres via folkefinansieringsplattformer bør adresseres tydeligere. Utover de tiltak som Finanstilsynet foreslår så foreslår Finans Norge at også IKT-forskriften og risikostyringsforskriften blir gjort gjeldende for låneformidlingsvirksomhet i form av folkefinansieringsplattformer.

Behov for informasjon

Finanstilsynet peker også på behovet for bedre informasjon om regelverket for slike plattformer. Finans Norge mener at de foreslåtte regulatoriske tilpasninger, sammen med en lett tilgjengelig og hensiktsmessig informasjon om og oversikt over rammevilkårene, bør kunne danne et godt grunnlag for en forsvarlig videreutvikling av finansiell folkefinansiering i Norge.