Uendret styringsrente på 0,5 prosent

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente på 0,5 prosent

Selv om arbeidsledigheten er lavere enn Norges Bank anslo i desember og man tror den økonomiske veksten skal ta seg noe opp og arbeidsledigheten gradvis skal avta, holder Norges Bank styringsrenten uendret. Norges Bank skyver i tillegg første renteheving lenger ut i tid enn det man anslo i desember. 

Det er særlig det kraftige fallet i inflasjonen man har observert i senere tid, som preger hovedstyrets i Norges Banks vurderinger denne gangen. Inflasjonstakten steg til over 4 prosent før den falt tilbake utover høsten 2016. Norges Bank har justert inflasjonsprognosen fremover ned i forhold til anslagene de gjorde ved forrige rentemøte i desember.

Kronesvekkelsen

Målet for rentesettingen er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Norges Bank peker på at den kraftige kronesvekkelsen som kom sammen med oljepris­fallet og reduksjonen av styringsrenten, løftet prisveksten. I 2016 var årsveksten i konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-­JAE) 3 prosent. Nå er prisveksten på vei ned. Smitteeffekten av kronesvekkelsen i prisene på importerte varer avtar, og i tillegg ser man nå effekter av at kronen styrket seg gjennom 2016. I tillegg ble lønnsveksten i 2016 klart lavere enn anslått.

Figuren som viser hvilke faktorer hovedstyret baserer sin beslutning på og i hvilken retning disse trekker, viser viktigheten av inflasjonsforventningene i Norges Banks rentevurderinger denne gangen.

Faktorer bak endringer i rentebanen. Graf.
Usikkerhetsvifte. Graf.

Faktorer som kronekursen (har styrket seg noe), etterspørsel og renter ute (trukket noe opp), innenlandsk etterspørsel og frykten for at lav rente skal bygge opp ubalanser og usikkerhet, er alle argumenter som siden forrige vurdering har pekt i retning av å justere rentebanen fremover opp. Et godt stykke ut i 2018, er det kun inflasjonsforventningene som trekker rentebanen ned. Og i sum vurderer Norges Banks hovedstyre dette som en sterkere effekt enn summen av de nevnte.

Når hovedstyret i Norges Bank likevel holder styringsrenten uendret denne gangen, skyldes det særlig at arbeidsledigheten har avtatt og at det ser ut til at oppgangen i real­økonomien har kommet for å bli.

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Norges Bank har også vurdert den motsykliske kapitalbufferen som kommer som et tillegg til kravet til bankenes kapitaldekning. En økt buffer betyr at bankene må holde høyere kapital bak sin utlånsmasse og er antatt å bremse gjeldsveksten.

I forrige kvartal besluttet Finansdepartementet etter råd fra Norges Bank å heve kravet til denne kapitalbufferen fra 1,5 til 2 prosent med virkning fra 31. desember 2017. Norges Bank råder denne gangen Finansdepartementet til å holde bufferen uendret, et råd Finansdepartementet har tatt til følge.

Det er særlig strammere krav i boliglånsforskriften fra januar, som er bakgrunnen for rådet fra Norges Bank om uendret buffer. Denne forskriften kan bidra til å dempe gjeldsopptaket og sårbarheten i husholdningene, skriver sentralbanksjef Øystein Olsen til finansminister Siv Jensen.