Lite om kloke penger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lite om kloke penger

Det er positivt at regjeringen fremlegger en samlet strategi for industriens betydning og videre utvikling. Industrimeldingen inneholder mange gode formuleringer om satsing på kompetanse, teknologi og bærekraftig konkurransekraft. Men svar på hvordan dette skal finansieres er det mindre av. 

Finans Norge deler regjeringens ønske om å føre en offensiv politikk for å medvirke til grønn omstilling. Det er positivt at regjeringen har en offensiv tilnærming til det grønne skiftet, og varsler en egen strategi for grønn konkurransekraft i forbindelse med statsbudsjettet for 2018. Det er liten tvil om at den grønne omstillingen ikke bare er en utfordring, men vil kunne gi norsk næringsliv nye muligheter til å levere tjenester på et internasjonalt marked.

Overraskende

Det er imidlertid overraskende at den næringen som skal finansiere omstilling, innovasjon og ny teknologi i så beskjeden grad er omtalt i meldingen. Dersom ikke kapitalmarkedene klarer å stille opp med de nødvendige midlene, vil ikke omstilling og nye arbeidsplasser bli realisert.

Finans Norge vil særlig understreke tre forhold som er viktig for å sikre en offensiv industripolitikk videre;

– Det er viktig med et velfungerende statlig virkemiddelapparat. Dette må samkjøres bedre og målrettes for å treffe bredden i eksportvirksomhetene i Norge. Det er behov for å styrke eksportfinansieringen gjennom å åpne for å bidra med arbeidskapital i eksportbedrifter, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Konkurransedyktige banker

– Den viktigste finanseringen vil uansett komme fra private kilder. Et konkurransedyktig bankvesen vil være den alt overskyggende finansieringskilden for små og mellomstore bedrifter. Det er positivt at man signaliserer innføring av SMB-rabatten på kapitalkravene i Norge, men endelig utforming av denne vil avgjøre hvordan denne vil slå ut for ulike banker.  Sammen med et velfungerende obligasjonsmarked, vil bankene være avgjørende for kapitaltilgangen. Tilgang på risikokapital for nystartede prosjekter er et viktig grunnlag for at norsk eierskap blir sikret. Vi ser frem til regjeringens arbeide med å utrede kapitaltilgangen i Norge, og vi forventer å få bidra i et slikt arbeid.

– Ambisiøse klimamål, nye arbeidsplasser, og sikring av langsiktig verdiskaping forutsetter kapital og et kompetanseløft. Det er viktig at behovene på disse områdene følges opp med konkrete tiltak som sikrer innsats innen FoU og kvaliteten i høyere utdanning, sier Kreutzer.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no