Behov for klare prioriteringer og målrettet gjennomføring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Behov for klare prioriteringer og målrettet gjennomføring

Finansnæringen er en viktig del av løsningen for flere av utfordringene regjeringen tegner opp i Perspektivmeldingen. 

Perspektivmeldingen 2017 tar opp de viktigste utfordringene for norsk økonomi, for offentlige finanser og for utvikling av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv. Dokumentet gir en anledning til å heve blikket over det ofte kortsiktige politiske ordskiftet, og tenke gjennom hvordan de store trendene treffer norsk økonomi og vil prege oss i tiår fremover.

Regjeringen peker på at et fall i oljeprisen, at forventet avkastning av Oljefondet må nedjusteres, at vi blir flere eldre og økende grad av proteksjonisme som fire særlig viktige utfordringer for norsk økonomi.

– Vi deler hovedelementene av regjeringens analyser for norsk økonomi, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Finansnæringen spiller en nøkkelrolle for å løse flere av utfordringene regjeringen trekker frem, sier Kreutzer.

Det er behov for å utvikle konkrete strategier for:

  1. Skape flere nye arbeidsplasser i privat sektor. Det må legges til rette for gründere og entreprenørskap, samt for å drive konkurransedyktig næringsliv i Norge, Vi må innse at Norge ikke er så kapitalrikt som mange tror. Behovet er stort for økt tilgang til privat risikokapital og et konkurransedyktig mangfoldig bankvesen blir bare viktigere.

    – Omstilling til et mer digitalt, konkurransedyktig og grønt samfunn, vil kreve kapital. For flertallet av norske bedrifter er det godt spredte regionale bankvesenet den viktigste finansieringskilden. Det krever rammebetingelser for næringen som gjør at kapitalen og de gode idéene møtes, sier Idar Kreutzer.

    – Vedlikeholdsetterslepet i infrastruktur kan ikke lukkes av offentlig sektor alene. Videre har kraftbransjen og fornybarnæringen et betydelig investeringsbehov. Å oppgradere infrastruktur betyr at det må finnes penger. Norske liv- og pensjonsselskaper forvalter kapital i generasjonsperspektivet som er perfekt for slike investeringer, men møter begrensninger i regelverket som gjør at slike investeringer ikke utløses, sier Kreutzer.
  2. Økt effektivisering av offentlig sektor. Meldingen drøfter behovet for en bedre prioritering av hvilke oppgaver det offentlige skal utføre. Dette er klokt, og man bør også se nærmere på dynamikken som ligger i samspillet mellom offentlig og privat sektor.

    – Digitaliseringsprosjektet der Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen sammen effektiviserer for eksempel konkursbehandling og lånesøknadsprosessen kan utløse et betydelig innsparingspotensial, og et eksempel til etterfølgelse i flere sektorer, sier Kreutzer.
  1. Øke dynamikken i arbeidsmarkedet og sikre økt arbeidsdeltagelse. Rammene for arbeidslivet må tilpasses den nye virkeligheten i arbeidsmarkedet.

Alle disse forholdene krever et vesentlig kompetanseløft. Særlig at vi sikrer at vi utnytter de mulighetene som ligger i digitaliseringen som treffer hele det norske samfunnet. På dette området gir meldingen få svar. 

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no