Lønnsveksten i finans omtrent som anslått ramme

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lønnsveksten i finans omtrent som anslått ramme

Teknisk beregningsutvalg, TBU, presenterte foreløpige tall for årslønnsveksten i 2016 mandag 20. februar. Lønnsveksten for medlemsbedriftene i Finans Norge er anslått til 2,5 prosent, tett opptil anslått lønnsramme i tariffoppgjøret i 2016 som var på 2,4 prosent.

Bilde fra en arbeidsplass der folk er i bevegelse

For heltidsansatte i bank og forsikring anslår TBU årslønnsveksten til 2,5 prosent, og lønnsoverhenget fra 2016 til 2017 til 0,9 prosent. I industrien er årslønnsveksten anslått til 2 prosent for industriarbeidere og 2¼ prosent for funksjonærene. Overhengstallene for disse er anslått til 1 prosent.

Samme lønnsvekst

Finans har samme lønnsvekst som bedrifter innen varehandel, byggenæringen og kommunal sektor, mens industrien, transport samt hotell og restaurant og enkelte andre næringer, hadde lavere lønnsvekst.

– Det er bra at medlemsbedriftene har lagt vekt på å tilpasse lønnsveksten til frontfagets anslag i 2016, sier Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge.

Mer krevende analyse enn vanlig

Utvalgets foreløpige rapport er preget av en mer krevende analyse av tallene for lønnsutviklingen enn vanlig. Dette skyldes en kombinasjon av overgang til ny og bedre dekkende statistikk og en konjunktursituasjon preget av oljenedturen. For en del av sektorene er datagrunnlaget for beregning av lønnsvekst nå A-ordningen, som dekker alle virksomheter gjennom året, mens en før bygde på lønnsdata fra et utvalg bedrifter på ett tidspunkt.

Tallene for finans er hentet fra A-ordningen, og populasjonen det er laget tidsserier for er endret. Tallene gjelder nå arbeidsgivermedlemmene i Finans Norge, unntatt ledere.

Utvalget anslår foreløpig en gjennomsnittlig konsumprisvekst på om lag 2 prosent fra 2016 til 2017. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til utviklingen i kronekursen og elektrisitetspriser. TBU undervurderte i fjor prisstigningen. Lønnstakere med gjennomsnittet årslønn og lønnsvekst fikk en nedgang i reallønn etter skatt på 1,2 prosent fra 2015 til 2016.

Fra rapporten:

Tabell 1. Årslønnsvekst i 2015 og 2016 og lønnsoverheng til 2017 i noen forhandlingsområder

 

Lønnsvekst i prosent fra året før

Anslått lønnsoverheng til 2017, prosent

 

2015

Anslag 2016

NHO-bedrifter i industrien i alt

2,5

1¾-2*

1*

 - Industriarbeidere

2,5

2*

1*

 - Industrifunksjonærer

2,5

*

1*

Virke-bedrifter i varehandel1

3,3

2,5*

1*

Finanstjenester

4,3

2,5

0,9

Statsansatte

2,8

2,4

1,5

Kommuneansatte2

3,3

2,5

0,9

Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

2,7

2,4*

0,6*

Helseforetakene3

2,7

 

 

1. Endret sammensetning av lønnstakere trakk lønnsveksten betydelig opp i 2015.

2. Forskjøvet virkningstidspunkt for tarifftillegg i 2014 pga. streik i undervisningssektoren, trakk lønnsveksten i hele kommunesektoren opp med 0,2 prosentpoeng i 2015.

3. Lønnsveksten i 2016 kan foreløpig ikke beregnes for helseforetakene totalt fordi tariffoppgjøret for Akademikerne ikke ble avsluttet i 2016. Lønnsmassen til Akademikerne utgjør om lag 25 prosent av total lønnsmasse i helseforetakene. Uten sentralt og lokalt avtalte tillegg for medlemmer av Akademikerne i 2016 er lønnsveksten beregnet til 1,4 prosent.

* Foreløpige tall

Rapporten bygger delvis på foreløpig statistikk og anslag for 2016. Derfor oppdaterer utvalget rapporten mot slutten av mars. Den endelige rapporten vil også inneholde nytt materiale, blant annet om lønnsfordeling og lønn etter yrke og utdanning. Utvalget vil vurdere anslaget på prisveksten i 2017 på nytt når prisindeksen for februar foreligger. Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjør i 2017.