Silver – veien videre

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Silver – veien videre

Finansdepartementet har besluttet å sette fripoliseselskapet Silver under offentlig administrasjon. Mange lurer på hva som er veien videre for et livselskap under offentlig administrasjon. Her er prosessen videre. 

Først er det viktig, å understreke fire forhold:

  • Silver har ikke gjort noe galt. Silver er heller ikke konkurs slik man definerer konkurs i annen næringsvirksomhet. Et selskap går konkurs når egenkapitalen er tapt. Silver har positiv egenkapital. Silvers løfte til kundene ble gitt og er blitt oppfylt under reglene for slik virksomhet som gjaldt frem til 1. januar 2016. Fra dette tidspunktet krevde norske myndigheter at alle livselskapene skulle øke sin egenkapital betraktelig. Det er dette kravet om å øke egenkapitalen Silver ikke har klart å oppfylle.
  • Alle andre livselskaper i Norge oppfylte de nye egenkapitalkravene i god tid før 1. januar 2016.
  • Den oppsparte kapitalen til pensjonssparerne ligger intakt i selskapet. Pengene til pensjonssparerne blir med andre ord ikke borte eller tappet på noe vis. Tapene som omtales i pressen er beregninger basert på at selskapet fremover ikke vil klare å oppnå en avkastning over den garanterte renten som ligger i kundenes fripolise-kontrakter. Selskapet har garantert en viss avkastning i alle år fremover. Hvis selskapet ikke klarer å skaffe denne avkastningen gjennom sine investeringer av pensjonspengene eller kan fylle på fra egenkapitalen, vil det til slutt ikke være nok penger.
  • Beslutningen om å sette selskapet under offentlig administrasjon kan imidlertid påvirke alle kunder i Silver, både fripoliseeiere og eiere av investeringsvalgprodukter i selskapet.    

Prosess ved offentlig administrasjon

Det er Finansdepartementet som gjør vedtak om å sette selskapet under offentlig administrasjon. Vedtaket om offentlig administrasjon medfører et forbud mot at forsikringsforetaket påtar seg nye forsikringsforpliktelser og foretar utbetalinger. Virksomheten i foretaket «låses». Dette har sammenheng med at offentlig administrasjon er et alternativ til konkurs.

Når vedtaket om offentlig administrasjon er truffet, trer foretakets organer (styret og administrasjonen) ut av virksomhet. Finanstilsynet oppnevner et administrasjonsstyre som raskt vil overta styring og kontroll med selskapet.

Nåværende styre og revisor skal gi administrasjonsstyret alle opplysninger om foretakets stilling og virksomhet.

Styret og ledelsen i Silver fungerer frem til administrasjonsstyret kommer på plass, men kan ikke påta seg nye forsikringsforpliktelser og må stanse løpende utbetalinger.

Målet for administrasjonsstyret er å finne en løsning som innebærer en best mulig løsning for kundene, herunder sikre likebehandling av kundene.  

Administrasjonsstyret vil forsøke å realisere så mye penger som mulig, for å prioritere utbetaling til kundene. Det innebærer også at eierne i Silver vil tape innskutt kapital, som vil gå til å styrke kundenes premiereserver.

Silvers eiere har med andre ord tapt sine penger, disse vil bli fordelt på i all hovedsak kundene. Dette fordi fordringer til forsikrings- og pensjonsavtaler har fortrinnsrett til dekning foran andre fordringer med unntak av såkalte massekrav.

Hvis det ikke er nok egenkapital til å dekke de fremtidige tapene de forsikrede og andre fordringshavere påføres fordi foretaket er satt under administrasjon, må de gjenværende midlene fordeles. Og siden alle forsikringskundene har lik prioritet, må eventuell avkortning fordeles likt på hele kundemassen.

Administrasjonsstyrets alternativer

Administrasjonsstyret skal deretter så hurtig som mulig søke å finne ordninger som gjør at foretakets virksomhet kan:

  • drives videre med et tilstrekkelig økonomisk grunnlag, eller
  • sondere muligheten for fusjon med eller salg til et annet selskap, eller
  • avvikle foretaket

Frem til administrasjonsstyret har besluttet om det er grunnlag for videre drift eller overdragelse, vil det være en periode med usikkerhet for kundene. Lykkes det ikke å komme frem til en ordning, skal Finansdepartementet fastsette en endelig fordeling av boets midler og en eventuell nedsettelse av fremtidig garanterte beløp. Deretter skal det sammenkalles til en generalforsamling av forsikringstakere, det vil si alle selskapets kunder, til stiftelse av et gjensidig foretak.

Offentlig administrasjon er en konkurslignende prosedyre, og reglene i konkursloven og dekningsloven gjelder langt på vei tilsvarende. I likhet med den alminnelige konkurslovgivning, er formålet med instituttet offentlig administrasjon å ivareta kreditorenes interesser, som i forsikring er kundene. En offentlig administrasjon vil ikke nødvendigvis ha avvikling som konsekvens – det kan være aktuelt med en begrenset videreføring av virksomheten inntil man finner en hensiktsmessig løsning.

Det er derfor viktig at administrasjonsstyret nå handler raskt og med Silvers kunder som viktigste prioritet, slikt at kundene kommer minst mulig skadelidende ut av den situasjon som nå har oppstått.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no