Støtter nye kapitalkrav for pensjonskasser

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter nye kapitalkrav for pensjonskasser

Finans Norge mener at pensjoner må være like sikre i en pensjonskasse som i et livsforsikringsselskap, og at dagens soliditetsregelverk for pensjonskassene har vesentlige svakheter. Det fremgår av høringssvar til Finansdepartementets høring om nye kapitalkrav for pensjonskasser. 

I likhet med blant annet Finanstilsynet og Norges Bank, mener Finans Norge at det er behov for å innføre et mer risikofølsomt regelverk for pensjonskassene for å trygge de forsikredes interesser.

Reguleres ulikt i dag

Pensjonsforpliktelser reguleres i dag ulikt avhengig av om de forvaltes i et livsforsikringsselskap eller i en pensjonskasse. Gjeldende soliditetsregelverk for pensjonskasser har vesentlige svakheter, og Finanstilsynet har derfor foreslått å innføre nye og mer kapitalkrav for pensjonskassene fra 2018, basert på et forenklet Solvens II-krav.

Forbrukerne må ha samme sikkerhet

Finans Norge mener at pensjonskasser, på samme måte som livsforsikringsselskaper, må være underlagt et solvenskapitalkrav som på en tilfredsstillende måte ivaretar hensynet til de forsikredes interesser. Forbrukerne må ha samme sikkerhet for sine fremtidige pensjoner uavhengig av om disse forvaltes i et livsforsikringsselskap eller i en pensjonskasse.

Sikrer god konkurranse og likebehandling

Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser er dessuten tjenestepensjonsleverandører som er underlagt samme produktregelverk og opererer i de samme markeder. For å sikre god konkurranse og like konkurransevilkår må leverandørene ha mest mulig like kapitalkrav.

Hensynet til likebehandling tilsier samtidig at pensjonskassene får nyte godt av de samme overgangsreglene og tiltakene som gjelder for livsforsikringsselskapene, blant annet når det gjelder lavere kapitalkrav for investeringer i infrastruktur.

Høringssvaret fra Finans Norge: