Ønsker endringer i regler for antall styreverv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ønsker endringer i regler for antall styreverv

Finansforetaksforskriften, som trådte i kraft ved årsskiftet, fører til at Norge får vesentlig strengere regler for antall styreverv enn ellers i Europa. Finans Norge ber derfor Finansdepartementet om å revurdere forskriften.

Forskriften, som trådte i kraft 1. januar 2017, begrenser hvor mange styreverv som styremedlemmer i finansforetak kan ha. Den norske forskriftsbestemmelsen bygger på CRD IV, men avviker fra EU-regelverket når det gjelder virkeområdet.

Regulerer strengere i Norge

Den norske bestemmelsen gjelder for styremedlemmer i finansforetak med mer enn 20 milliarder kroner i forvaltningskapital de siste 12 måneder. I Sverige og Danmark, samt innenfor EU praktiseres definisjoner som gjør at bestemmelsen kun rammer vesentlig større finansinstitusjoner.

Totalt fire styreverv

Forskriftsbestemmelsen medfører at styremedlemmer i slike finansforetak som hovedregel ikke kan ha mer enn totalt fire styreverv. Bestemmelsen gjelder kun for styremedlemmer som oppnevnes eller gjenoppnevnes etter 1.1.2018.

Uenig i strengere praksis

Finans Norge deler myndighetenes oppfatning av at et styreverv i et finansforetak er en krevende og ansvarsfull oppgave. Samtidig gir Finanstilsynets prosess i forhold til vurdering av egnethet og skikkethet gode verktøy for å gripe inn i enkeltsituasjoner der tilsynsmyndigheten mener det er behov for dette. Finans Norge kan derfor ikke se at det er grunnlag for å praktisere en strengere vesentlighetsdefinisjon i Norge enn i andre land.

Finans Norge har derfor anmodet Finansdepartementet om å revurdere virkeområdet for bestemmelsen, for å gjøre den mer i tråd med europeisk praksis på området.

Brev til Finansdepartementet