Ny organisering av Nibor fra årsskiftet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny organisering av Nibor fra årsskiftet

Ansvaret for Nibor ble 1. januar overført til Norske Finansielle Referanser AS (NoRe), et selskap etablert av Finans Norge for å ivareta rollen som administrator for Nibor.

Bilde av logoen til NoRe

Nibor er en samlebetegnelse på de viktigste referanserentene som benyttes i Norge for betingelser i finansielle kontrakter og instrumenter, som obligasjonslån.

I 2011 påtok Finans Norge seg ansvaret for Nibor, og utviklet et offentlig tilgjengelig regelverk for fastsettelsen av rentene. Fra 1. januar er ansvaret for Nibor overført til NoRe, et heleid datterselskap av Finans Norge. Fra samme tidspunkt gjelder nye offentlige reguleringskrav.

Felles standarder

Offentlig regulering av referanserenter kommer som resultat av at det i 2012 ble avdekket at fastsettelsen av flere europeiske og asiatiske referanserenter, blant annet den globalt svært viktige Libor (London Interbank Offered Rate) var blitt manipulert.
Myndighetene fra mange land har etter dette samarbeidet om å utvikle felles standarder for hvordan fastsettelsen av referanseverdier bør organiseres og reguleres.

NoRe er forberedt på å utvikle Nibor-rammeverket i takt med den internasjonale regelverksutviklingen.

Nytt regelverk fra 1. januar 2017

NoRe har nå fastsatt nytt Nibor-regelverk. Regelverket er tilpasset de nye krav som følger av referanserenteloven av 5.12.2015 og tilhørende forskrift av 16.11.2016.

Endringer som følge av nye krav:

  • Oslo Børs vil fra 1. januar 2017 slutte å publisere «Indikative deporenter». Disse rentene gir i dag indikasjoner på hvordan rentene i interbankmarkedet utvikler seg før og etter den daglige fastsettelsen av Nibor. Dette må sees i sammenheng med at det fra 1.1.2017 er innført forskriftskrav om at bankenes individuelle bidrag til beregningen av Nibor skal holdes konfidensielle inntil Nibor er publisert.
  • Regelverket omfatter nå bestemmelser om hvordan klager og varsling om mistanke om manipulasjon av rentebidrag eller brudd på regelverket skal meldes, samt om hvordan endringer i regelverket skal gjennomføres. Blant annet skal forslag til viktige endringer gjøres til gjenstand for høring før endringene besluttes.

For øvrig er det gjort enkelte klargjørende justeringer i regelverket.