Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent og beholder sin innstilling om at renten vil ligge på dagens nivå den nærmeste tiden. 

Hovedstyret peker i sin vurdering på at oppgangen i norsk økonomi er noe svakere enn ventet. Dette bekreftes av kontaktene i Norges Banks Regionalt Nettverk, som melder om utsikter til moderat økning i produksjonsveksten fremover. En svakere utvikling gjenspeiles også i at forventingene til lønnsvekst justeres ned. Dette gjelder særlig for neste år, men også i 2018 og 2019 forventes lønnsveksten å bli lavere enn tidligere anslått.

Styrket krone bidrar til prisvekst

Oljeprisen har steget etter at OPEC og flere andre oljeproduserende land ble enige om produksjonskutt. Dette har ført til en sterkere krone, noe som svekker konkurranseevnen til tradisjonell, norsk eksportsektor.

At kronen styrkes ventes å bidra til at prisveksten på importerte varer faller, og derigjennom trekker ned samlet inflasjon. Hovedstyret trekker i sin vurdering frem at det er utsikter til at inflasjonen kan bli lavere enn inflasjonsmålet noen år fram i tid. Forventninger om lavere lønnsvekst underbygger dette synet. På lengre sikt tyder imidlertid spørreundersøkelser på at forventningene til inflasjonen er forankret nær inflasjonsmålet.

Hensynet til finansiell stabilitet setter en stopper for rentekutt

En viktig årsak til at styringsrenten ikke kuttes er hensynet til finansiell stabilitet. Hovedstyret viser til at boligprisveksten har vært høy i store deler av landet de siste månedene og at prisene har steget mer enn tidligere anslått. Hovedstyret peker på at en ytterligere reduksjon i styringsrenten vil kunne føre til videre økning i boligpriser og husholdningenes gjeld og at man derfor bør gå varsomt frem i rentesettingen.

Utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeld har også ført til at Finansdepartementet, etter råd fra Norges Bank, i dag har besluttet å øke den motsykliske kapitalbufferen. Les mer om dette i artikkelen til høyre.

Figur fra Norges Bank - rentebanen frem til 2019

Økt motsyklisk buffer reduserer bankenes utlånskapasitet

Bilde av Idar Kreutzer

PRESSEMELDING: Erfaring viser at skjerpelse av generelle kapitalkrav gir redusert utlånskapasitet overfor norsk næringsliv. Det begrenser nødvendig kapitaltilgang til næringslivet på vei inn i et nytt omstillingsår.