Strammere telefonsalgsregler

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Strammere telefonsalgsregler

Nå er det fremmet forslag til innstramming i reglene om telefonsalg som vil få konsekvenser for finansnæringen. 

Bilde av mennesker som snakker i telefonen

Fredag fremmet Barne- og Likestillingsdepartementet forslag til endringer i reglene om telefonmarkedsføring i markedsføringsloven. Forslagene innebærer en innstramming i reglene om telefonmarkedsføring for næringsdrivende, og vil også ha konsekvenser for finansnæringen.

Bedre enn opprinnelig forslag

I det opprinnelige forslaget som var på høring høsten 2015, gikk forslaget ut på å forby telefonsalg til egne eksisterende kunder. Departementets forslag er noe lempeligere, i det de så eksplisitt skriver at oppringning for saklig informasjon om kundeforholdet til kunden er tillatt.

Finansnæringen var i høringsrunden særskilt opptatt av at telefonsalgsforbudet ikke må komme i strid med næringens rådgivningsplikt overfor sine kunder.

– Vårt primære mål var et unntak for bransjen (den danske løsningen), og sekundært at man kunne ringe til kunder der det var åpenbart at man har et løpende kundeforhold. Finans Norge fikk sterk støtte fra Finansdepartementet i høringen. Vi er imidlertid ikke blitt hørt. Departementet referer utfyllende til vår argumentasjon og interesse, men finner ikke grunn til et eksplisitt bransjeunntak, sier Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Han påpeker imidlertid at det er positivt at departementet nå foreslår at det er tillatt med telefonisk oppfølging der hvor det gis saklig informasjon om kundeforholdet til kunden, også om slik samtale går over i markedsføring og kjøp. Dette betinger at hovedformålet med samtalen var informasjon.

Departementet skriver:
Et forsikringsselskap som ser at kunden er dobbeltforsikret, eller ikke har betalt forsikringen i tide, må også kunne ringe kunden for å informere om dette. Det samme må gjelde dersom forsikringsselskapet ser at det er i ferd med å inntre andre forhold som gjør at vilkårene for å være dekket av en forsikring ikke lenger vil være oppfylt. Et eksempel på et slikt forhold kan være hvis barn utgår fra familiens reiseforsikring ved fylte 20 år.

Og der samtalen går over i markedsføring uttaler departementet;
Der kunden benytter en informasjonssamtale til å forhøre seg om slike muligheter, skal ikke den næringsdrivende være forhindret fra å følge opp kundens spørsmål. Etter departementets syn står man i slike tilfeller i praksis overfor en anmodning om at det i denne konkrete telefonsamtalen også kan skje telefonmarkedsføring, slik at unntaket om uttrykkelige anmodninger da gir grunnlag for å følge opp kundens spørsmål.

Finans Norge forstår dette som at et finansforetak i en informasjonssamtale altså kan følge opp kundens spørsmål selv om det innebærer at samtalen går over fra å være en informasjonssamtale til en salgs- og markedsføringssamtale. Departementet mener da at det i praksis foreligger en anmodning fra kunden om å bli kontaktet i markedsføringsøyemed.

Departementet nevner også at lojalitet i kundeforholdet kan være implisitt anmodning fra kunden om å bli kontaktet (en implisitt forventing om å bli kontaktet).

Videre fremdrift

– Proposisjonen oversendes nå Stortinget, som vil starte arbeidet med denne over nyttår. Finans Norge vil følge opp det videre arbeidet med lovsaken i forbindelse med Stortingets behandling, sier Fåne.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no