Økt motsyklisk buffer reduserer bankenes utlånskapasitet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Økt motsyklisk buffer reduserer bankenes utlånskapasitet

PRESSEMELDING: Erfaring viser at skjerpelse av generelle kapitalkrav gir redusert utlånskapasitet overfor norsk næringsliv. Det begrenser nødvendig kapitaltilgang til næringslivet på vei inn i et nytt omstillingsår. 

Bilde av Idar Kreutzer

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet skal økes med 0,5 prosentpoeng til 2 prosent fra 31. desember 2017, i tråd med råd fra Norges Bank.

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur, men samtidig trekker det ned utlånskapasiteten i perioden der bufferen må bygges av bankene.

– Vår vurdering er at det er finans- og pengepolitikken som skal stabilisere norsk økonomi, ikke kapitalkrav eller annen bankregulering. Penge- og finanspolitikken er nå meget ekspansiv, samtidig som det bygges for lite boliger. Dette bidrar til å presse opp boligpriser og gjeld. Å forsøke å balansere dette med å stramme til kredittpolitikken, gir utilsiktede konsekvenser, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Ikke hensiktsmessig virkemiddel

I sitt råd viser Norges Bank til høy boligprisvekst og fortsatt oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning som et tegn på at finansielle ubalanser bygger seg videre opp. Finanstilsynet har i brev 14. desember til departementet uttalt at de slutter seg til Norges Banks råd. Etter Finanstilsynets vurdering utgjør veksten i husholdningenes gjeld og boligpriser en betydelig risiko for den finansielle stabiliteten, og denne risikoen har økt siden forrige vurdering av den motsykliske kapitalbufferen.

– Etter vårt skjønn er dette ikke et hensiktsmessig virkemiddel i den konjunktursituasjon Norge er i nå. Erfaringen viser at skjerpelse av kapitalkrav gir redusert utlånskapasitet overfor norsk næringsliv. Årsveksten i norskregulerte bankers utlån til næringslivet var null i 3. kvartal i år. Finansdepartementets beslutning kan bidra til dempe næringslånene ytterligere. Dette vil begrense bankenes mulighet til å finansiere nødvendig omstilling i næringslivet, fastslår Kreutzer.

Meget høy sats

Basel-komitéen opererer med en metode for å måle systemrisiko. Denne metoden har EU anbefalt at medlemslandene bruker. Her opererer man med en referanseverdi for hva som skal være utgangspunktet for beslutningen i det enkelte land. Ser vi på referanseverdier for motsyklisk buffer i Norge, er den nå henholdsvis 0 prosent etter EUs anbefalte metode og 0,25 prosent etter Norges Banks foretrukne metode.

– En faktisk sats på 2 prosent slik Finansdepartementet nå har besluttet, indikerer at den er satt meget høyt sett i forhold til veletablerte indikatorer for systemrisiko, påpeker Kreutzer.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent og beholder sin innstilling om at renten vil ligge på dagens nivå den nærmeste tiden.