Næringen i møte med tilsynet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Næringen i møte med tilsynet

Torsdag 1. desember møtte representanter fra en samlet finansnæring Finanstilsynets toppledelse til kontaktmøte. Det ble et konstruktivt møte hvor mange tema sto på dagsorden. 

I fjor ble Finanstilsynet og Finans Norge enige om å arrangere halvårlige kontaktmøter med bred representasjon også fra medlemsselskapene. En bredt sammensatt delegasjon som representerer både bank, livselskaper og skadeforsikring trappet torsdag opp i Revierstredet.

Basel IV

Det var avsatt godt med tid til å diskutere de forestående Basel IV kravene. Tilsynet er særlig opptatt av de uavklarte problemstillingene rundt hvilken rolle internmodeller skal få, og på utfallet av diskusjon rundt gulv i kapitalkrav. Kjerstin Braathen fra DNB la vekt på at lik risiko bør reguleres likt, og at risikobaserte krav er å foretrekke. Samtidig var Finans Norge opptatt av at nye standardmetode bør gjøres mer risikosensitiv.

Forbruksfinansiering

Den sterke veksten i forbruksfinansiering bekymrer tilsynet. De ga blant annet uttrykk for skuffelse over at deler av næringen ikke har fulgt opp retningslinjene for fakturering av kreditt, og at det derfor nå har kommet forslag til forskriftsfastsettelse av kravene. Idar Kreutzer ga uttrykk for at man er veldig glad for at det nå kommer et gjeldsregister på plass, og informerte også om at man arbeider med bransjeregler for markedsføring av forbrukslån og kreditt. Tilsynet synes det var betryggende at næringen tar problemstillingen på alvor, og at det er bra næringen tar tak i dette.

Pilar II

Prosessen rundt Pilar II-krav ble også gjennomgått. Finn Haugan uttrykte at næringen stort sett er fornøyd med hvordan denne prosessen har har utviklet seg. Samtidig har man flere innspill og forslag til forbedringer. Dette er Finanstilsynet interessert i å ha en god dialog omkring, og det var derfor enighet om å følge opp dette videre.

Næringen var også opptatt av at pilar 2-krav bør gi insitament til å redusere risiko. Et lavere pilar 2-krav bør ikke medføre at man setter opp skjønnselementet. Dette ble bekreftet av Finanstilsynet.
Mindre banker skal få nye pilar 2-krav hvert tredje år. Jon Håvard Solum i Grong Sparebank var opptatt av at det skal være mulig for disse bankene å kunne be om fornyet vurdering i løpet av denne perioden dersom det er foretatt tiltak som er godt begrunnet. Finanstilsynet var ikke avvisende til dette.

Kapitalkrav foretakspensjon

Styreleder Odd Arild Grefstad oppsummerte status for implementering av Solvens II i norske livselskap. Deretter redegjorde han for vårt syn på kapitalkravene for pensjonskasser som nå er ute på høring. Tilsynet ga uttrykk for at innføringen er gått bra, at man snart er i mål med oppreservering til langt liv, og at solvensposisjonene ser bra ut.

IDD

Gjensidiges Helge Leiro Baastad tok opp implementeringen av IDD i Norge, og ønsket dialog med Finanstilsynet om hvordan Norge skal implementere dette direktivet. Tilsynet har ikke fått noen bestilling fra departementet om å starte arbeidet med IDD, men er åpne og positive til å ha en dialog med næringen. Dette vil bli fulgt opp raskt fra Finans Norge.

Deltagerne i møtet var:

  • Odd Arild Grefstad, Styreleder Finans Norge og konsernsjef Storebrand
  • Helge Leiro Båstad, Konsernsjef Gjensidige
  • Finn Haugan, Styreleder Sparebankforeningen og Konsernsjef SpareBank1 SMN
  • Kjerstin Braathen, CFO DNB
  • Turid Grotmol, Konsernsjef SpareBank1 Gruppen
  • Åmund Lunde, Leder Bransjestyre Liv og Pensjon og Konsernsjef Oslo Pensjonsforsikring
  • Jon Håvard Solum, administrerende direktør Grong Sparebank.

I tillegg stilte administrasjonen i Finans Norge med Idar Kreutzer og fem andre fra administrasjonen.