Finans Norge møtte Siv

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge møtte Siv

Fredag var det halvårlig kontaktmøte med finansminister Siv Jensen, og Finans Norge mottok flere positive signaler.

Bilde av Siv Jensen

Finansministeren fikk først en gjennomgang av sentrale utviklingstrekk i norsk økonomi sett fra finansnæringens side ved Rune Bjerke og Finn Haugan. Deretter var det diskusjon om boligpriser og husholdningsgjeld. Finans Norge ga uttrykk for at det er store regionale forskjeller, og at boligprisene i første rekke er et Oslo-fenomen. Næringen var derfor opptatt av at nasjonal regulering ikke vil være formålstjenlig. Standpunktene rundt forslaget til boliglånsforskrifter ble gjentatt, hvor det er sentralt å beholde fleksibiliteten. Finansministeren gjentok sine tidligere synspunkter på at fleksibilitet hos bankene til å bruke godt skjønn er viktig. Hennes endelige avgjørelse rundt boliglånsforskriften vil foreligge veldig snart.

Finansministeren gjentok også at hun for tiden revurderer standpunktet angående SMB-rabatt i kapitalkravene, noe næringen har arbeidet for i lang tid.

Forbruksfinansiering

Neste tema var forbruksfinansiering, hvor Idar Kreutzer på vegne av næringen var tydelig på at forbruksfinansiering er et gode, men at veksten ikke er bærekraftig. Han understreket derfor at det er viktig å få på plass et gjeldsregister, og at Finans Norge vurderer om man skal søke å få drifte et slikt register.

Kreutzer fortalte videre finansministeren at det nå arbeides med en bransjenorm for å begrense den aggressive markedsføringen av forbrukerkreditt, og at næringen støtter finansdepartementets forslag til innstramming på fakturering av kreditt. Finansministeren var svært tilfreds med tilbakemeldingene fra næringen når det gjelder både gjeldsregister og bransjeregler på markedsføring. Hun var også opptatt av om det bør gjøres endringer mht banksikringsordningen og eventuelle kapitalkrav på forbruksbanksiden.

Pilar 2: Mer forutsigbar og transparent prosess

Finanstilsynet har endret sin innretning på Pilar 2-rammeverket etter påtrykk fra Finansdepartementet. Finn Haugan og Rune Bjerke ga derfor en tilbakemelding på hvordan prosessen nå oppfattes. Den er blitt mer forutsigbar og transparent. Det er dessuten god dialog med tilsynet om ytterligere forbedringer.

Status på Basel IV kravene og næringens syn på dette ble også gjennomgått og drøftet. Det samme gjaldt den nylig avgitte utredningen fra banklovkommisjonen om banksikring.

Privat tjenestepensjon

Finansdepartementet er i ferd med å utrede eventuelle endringer i privat tjenestepensjon. Odd Arild Grefstad redegjorde for Finans Norges synspunkter på dette, blant annet at det er viktig å sikre fortsatt god konkurranse i markedet, og at det bør legges opp til bedre løsninger for pensjonskapitalbevisene. Synspunktene på egen pensjonskonto og anbefalt tilnærming på dette ble også presentert.

Digitalisering av offentlige prosesser

Idar Kreutzer ga en oppdatering på digitaliseringsarbeidet, og samarbeidsprosjektet næringen har med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Her er det identifisert store innsparingspotensialer gjennom blant annet digitalisering av lånesøknader og konkursbehandling. Finansministeren ga honnør til arbeidet Finans Norge har tatt initiativ til, og lovte støtte dersom man møtte utfordringer i prosessen.

Støtte til språkprosjektet

Språkprosjektet på pensjonsområdet ble kort presentert av Jan Erik Fåne. Jensen gjentok at hun synes dette er et meget godt og positivt initiativ fra næringen. Hun lovte også å se på hvordan finansdepartementet som regulator kan bidra til forenkling av språkbruk og bedre klarspråk innen pensjon.

Deltagerne i møtet med Finansministeren var; Styreleder Odd Arild Grefstad, Nestleder Rune Bjerke, Leder i Sparebankforeningen Finn Haugan, administrerende direktør Idar Kreutzer, næringspolitisk direktør Ole Morten Geving og direktør kommunikasjon og samfunn Jan Erik Fåne.

Jan Erik Fåne

Jan Erik Fåne

kommunikasjonsdirektør

922 13 640 jan.erik.fane@finansnorge.no