Bankenes fleksibilitet opprettholdes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankenes fleksibilitet opprettholdes

Finansdepartementets reviderte boliglånsforskrift inneholder klare tilstramminger, men Finans Norge er glad for at vi er blitt lyttet til og at departementet opprettholder bankenes mulighet til å utøve godt bankhåndverk. 

Bilde av et skilt der det står Bank

En videreføring av fleksibilitetskvoten gir fortsatt unge boligkjøpere uten familieformue i ryggen en sjanse i boligmarkedet.

Boliglånsforskriften skal regulere bankenes boliglånspraksis. Myndighetenes bekymring for den sterke veksten i deler av boligmarkedet, er til å forstå, men oppmerksomheten bør rettes mot boligmarkedets tilbudsside. Norsk banknæring driver gjennomgående godt bankhåndverk og bør ha hovedansvaret for å vurdere risikoen i hvert enkelt lån og i hele låneporteføljen.

Forskriften lister opp flere kriterier (gamle/nye) som hvert enkelt lån skal måles innenfor:

  • Kunden skal tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng (som før)
  • Samlet gjeld kan ikke overstige 5 ganger brutto årsinntekt (nytt vilkår)
  • Lån skal ikke utgjøre mer enn 85 prosent av boligens verdi (som før)
  • Rammelån kan ikke overstige 60 prosent av boligens verdi (før 70)
  • Avdragsplikt for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi (før 70)

Banken er gitt mulighet til å fravike ett eller flere av disse kriteriene for en viss mengde av nytt utlånsvolum hvert kvartal. Kvoten blir som før på 10 prosent.

Fremdeles mulig å anvende godt skjønn

Finans Norge mener det er meget klokt av departementet opprettholder bankenes mulighet til å anvende godt skjønn, slik at de kan fylle samfunnsoppdraget best mulig. De som særlig har behov for slik fleksibilitet, er unge med sikre jobber, god inntekt, men ingen foreldre som kan bidra med sikkerhet.

Spesiell Oslopakke

For boliglån i Oslo blir fleksibiliteten noe lavere. Finans Norge forstår myndighetenes bekymring for den sterke boligprisveksten i hovedstadsområdet, og det er ikke vanskelig å se motivasjonen for noe redusert fleksibilitet her.

For utlån til bolig i Oslo kommune er fleksibilitetskvoten satt til 8 prosent. Alternativt kan en bank innvilge lån som ikke oppfyller ett eller flere av de nevnte vilkårene for inntil 10 millioner kroner hvert kvartal, dersom dette er et høyere beløp enn 8 prosent av samlede utlån i Oslo kommune.

Finansdepartementet vil også innføre et strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo på 40 prosent. Intensjonen er å dempe investoretterspørselen fra privatpersoner.

Retningslinjene vil virke innstrammende

Den nye forskriften vil virke innstrammende. De to siste kvartalene har den gjennomsnittlige mengden utlån utover kriteriene ligget mellom 6-7 prosent av totalt utlånsvolum pr kvartal.

Det viser at bankene tilpasser seg med en viss forsiktighet innenfor fleksibilitetskvoten. Med litt strammere kriterier og en redusert kvote i Oslo, er det naturlig å anta at den nye forskriften vil virke innstrammende. 

Tidsbegrenset forskrift

Vi mener det er tilfredsstillende at man også denne gangen setter en tidsbegrensning på forskriften. Prisveksten skyldes i særlig grad tilflytting og manglende boligbygging. En midlertidig forskrift kan legge en demper på kredittilbudet og sørge for like konkurransevilkår, men på sikt bør bankens risikovurdering av hvert enkelt lån og låneporteføljen overlates til bankene selv. 

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no