Norges Bank: Bankene godt rustet for større tap

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank: Bankene godt rustet for større tap

Lønnsomheten i bankene holder seg godt oppe, til tross for økte tap. Det slår Norges Bank fast i sin årlige rapport om sin årlige rapport om sårbarheten og risiko i det finansielle systemet, Finansiell stabilitet 2016.

Samtidig understreker sentralbanken utfordringen for livselskaper knyttet til et lavt rentenivå og økte kapitalkrav i sektoren.

Solide banker

De økte tapene er i hovedsak på utlån til oljerelatert virksomhet. Eksponeringen mot oljerelatert virksomhet er imidlertid begrenset, og Norges Banks beregninger viser at bankene kan tåle betydelige tap på oljeeksponeringene uten at kapitaldekningen faller.

– Finans Norge deler Norges Banks vurdering av at bankene er solide, sier Erik Johansen, direktør for kapitalmarked og bank i Finans Norge. Kapitaloppbyggingen de senere år gir nå gevinster ved at det ikke utløses bekymring for bankenes soliditet selv i dagens situasjon i norske økonomi med svært lave oljepriser.

Sårbarheten ligger i husholdningens gjeld og eiendomsprisene

Sentralbankens vurdering er at de viktigste sårbarhetene knyttet til finansiell stabilitet er husholdningenes høye gjeld, vedvarende sterk vekst i eiendomspriser og bankenes avhengighet av kortsiktig gjeld i utenlands valuta. Husholdningens gjeld er viktigst, men sårbarheten synes ikke vesentlig endret siden i fjor. Veksten i eiendomsprisene har gitt økt sårbarhet, mens risikoen knyttet til utenlandsfinansieringen vurderes som redusert.

Erik Johansen. Foto.
Foto: CF-Wesenberg

– Vi er enige i at risikoen knyttet til finansiell stabilitet først og fremst ligger i husholdningenes gjeld og veksten i eiendomsprisene, sier Erik Johansen.

– Vår vurdering er likevel at det meste av boligprisoppgangen kan forklares av grunnleggende drivkrefter som løfter boligetterspørselen, og at utviklingen i boligmarkedet er den sentrale drivkraften for gjeldsveksten i husholdningene. Tiltak som demper boligprisveksten vil derfor også være de mest effektive for å fremme en bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeldsbelastning. Kredittmarkedet er velfungerende, og norsk banknæring kjennetegnes av god risikostyring og en sunn utlånspraksis. Det er viktig at det ikke iverksettes tiltak som svekker bankenes rom til å utøve gode kredittvurderinger, påpeker Johansen.

Svært lave renter

Norges Bank peker på flere utfordringer knyttet til at rentenivået nå er svært lavt i flere land og at også etter hvert stigende renter kan gi store utslag i markedene.

Finans Norge er enige med Norges Bank i at dagens lavrenteregime gir utfordringer. Flere anerkjente økonomer har til og med kalt lavrenteregimet for et «pengepolitisk eksperiment». Svært lave renter kan føre til feil verdsettelse av aktiva og bidra til feilallokeringer av kapital og risiko for bobletendenser. Dette kan igjen bidra til raske negative bevegelser i aktivapriser når rentenivået normaliseres, herunder i verdipapirmarkedet og i boligmarkedet.

Videre kan lave og negative renter redusere sentralbankens mulighet til å påvirke økonomien gjennom rentesetting. Lavere rente skal i en normalsituasjon øke konsumet og redusere sparing. Men dersom rentene forblir på et meget lavt nivå over tid kan dette gi husholdninger et ønske om å spare mer i dag for å sikre seg nok finansielle midler i fremtiden (for eksempel til pensjoner). Dermed vil ikke det lave rentenivået stimulere etterspørselen i dag så mye som man ønsker. Lave renter over tid kan også sette press på bankenes forretningsmodell.

Utfordrende for liv- og pensjonsaktørene

Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Foto: CF-Wesenberg.

Norges Bank viser i sin rapport «Finansiell stabilitet 2016» til at det lave rentenivået, i kombinasjon med økte kapitalkrav under Solvens II, er utfordrende for aktører som tilbyr pensjonsprodukter med garantert avkastning, og særlig for den stadig økende bestanden av fripoliser.

I rapporten vises det også til at en eventuell usikkerhet om livsforsikringsforetakenes evne til å innfri sine forpliktelser kan føre til mistillit mot andre finansforetak, men Norges Bank fremhever at garanterte produkter utgjør en avtakende del av norske livsforsikringsforetaks virksomhet, og at det ikke er tegn til alvorlige problemer i de store norske livsforsikringsforetakene.

– Utfordringene knyttet til fripolisenes rammebetingelser er noe som Finans Norge i mange år har pekt på, og som vi i dialog med myndighetene har foreslått ulike tiltak for å løse, sier Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge. Norges Banks vurderinger understreker alvoret i saken, og behovet for å finne gode løsninger raskt», påpeker Kierulf Prytz.