Jakter på hvitvaskere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Jakter på hvitvaskere

Både ØKOKRIM og finansforetakene strammer til for å avsløre de som står bak hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvitvasking. Illustrasjon.

Hittil i år har ØKOKRIM fått inn rekordmange 7153 rapporter fra de rapporteringspliktige, derav 5127 rapporter fra bankene om mulig hvitvasking.

Tiltakene for å avdekke og forebygge hvitvasking og terrorfinansiering henger ofte tett sammen.  

– Arbeidet mot hvitvasking er en svært viktig del av bankenes og forsikringsselskapenes kriminalitetsforebyggende arbeid. Metodene som benyttes blir stadig mer kompliserte. Finansforetakene legger betydelige ressurser ned i å forebygge og bekjempe hvitvasking, og også mulig terrorfinansiering, sier direktør Evy Ann Hagen i Finans Norge.

Når bankene og andre rapporteringspliktige mener de har med mistenkelige transaksjoner å gjøre, sender de rapporter til ØKOKRIM. Rapporter om mistenkelige transaksjoner er noe helt annet enn en anmeldelse, men hvitvaskingsrapportene kan vise seg å bli viktige pengespor.

– Opplysninger fra bankene og andre finansforetak om mistenkelige transaksjoner har noen ganger vært helt avgjørende brikker i etterforskningen, sier førstestatsadvokat Sven Arild Damslora i Enheten for finansiell etterretning i ØKOKRIM.

Skjuler kriminalitet

Kriminelle aktører bruker hvitvasking som et ledd i å tilsløre svarte pengers opprinnelse og for å skjule kriminalitet. Det er derfor viktig å forhindre at tjenester og produkter fra bank og forsikring blir misbrukt i hvitvaskingsoperasjoner.

– Finansnæringen har en sentral rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Vi oppfatter at næringen i langt større grad enn før tar dette ansvaret og bruker betydelige ressurser i bekjempelsen av disse truslene, sier Damslora i ØKOKRIM.

Hvitvaskingslovens formål er å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger.

Men kriminaliteten er grenseoverskridende og stadig mer av den er organisert med profesjonelle bakmenn.

– Tilgang på penger er avgjørende for terrorister og våpenhandlere. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar. ØKOKRIM og bankene kan for eksempel stanse pengeoverføringer, slik at videre kriminalitet forhindres, sier Hagen i Finans Norge.

Ny hvitvaskingslov

Et eget lovutvalg der finansnæringen er representert har laget et forslag til ny lov, som overleveres regjeringen i desember 2016.

I lovutvalgets mandat har Finansdepartementet blant annet bedt om en vurdering av om det skal innføres maksgrense for kontantbetaling istedenfor rapporteringsplikt for enkelte grupper.

– Finans Norge støtter bankene og forsikringsselskapene ved innføringen av regelverket. De ansatte må få god opplæring i hva som er nytt, samtidig som det sikres en god kundeopplevelse, sier Hagen. 

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no