Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på dagens 0,5 prosent etter at utviklingen siden rentemøtet i september ikke avviker vesentlig fra anslagene i Pengepolitisk rapport 3/16.

Bilde av fingre som holder et kronestykke

Møtet denne gangen et såkalt mellommøte, hvilket innebærer at anslag for den økonomiske utviklingen ikke oppdateres og følgelig at Pengepolitisk rapport ikke publiseres.

Internasjonalt

I pressemeldingen i forbindelse med beslutningen viser Norges Banks hovedstyre til at forventede styringsrenter hos våre handelspartnere har økt noe siden det forrige rentemøtet. Prisveksten er lite endret og er fortsatt på et lavt nivå. Oljeprisen har tatt seg litt opp, og prisene på leveranser frem i tid indikerer at markedet forventer en gradvis økning i prisen fremover.

Utsikter til økt økonomisk aktivitet

Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi er lite endret. En ringerunde som Norges Bank har gjennomført til bedrifter i deres regionale nettverk viser at bedriftene ser noe mer positivt på utsiktene fremover. De ulike arbeidsledighetsmålene har fortsatt å vise ulik utvikling. Ledigheten øker i SSB sin Arbeidskraftundersøkelse, mens ledighet registrert av NAV avtar noe.

Pengemarkedspåslaget har økt i senere tid, noe som fører til høyere finansieringskostnad for bankene. Utlånsrenter er imidlertid lite endret.

Sterkere krone og redusert inflasjon

Som følge av høyere oljepris har også kronen styrket seg i senere tid. Utviklingen har vært sterkere enn det hovedstyret så for seg i september. Inflasjonen har på sin side vært lavere enn ventet, noe som primært skyldes redusert prisvekst på importerte varer. Dersom utviklingen med lavere inflasjon og sterkere krone vedvarer vil dette isolert sett tale for senere rentekutt.

Finansiell stabilitet

En sentral faktor som taler for økt styringsrente er risiko for finansiell ustabilitet. Hovedstyret viser til at boligprisveksten fortsatt er høy og også litt høyere enn tidligere anslått. Videre trekkes det frem at husholdningenes gjeld vokser enda noe sterkere enn tidligere.

Beslutningen fra det neste rentemøtet offentliggjøres 15. desember.

Utviklingen i styringsrenten