Privatøkonomi blir en del av temaet livsmestring i skolen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Privatøkonomi blir en del av temaet livsmestring i skolen

Privatøkonomi og forbruk blir snart en del av læreplanene i skolen. Utdanningskomiteen på Stortinget har nå avgitt sin innstilling til stortingsmeldingen om innholdet i fremtidens skole. Der understreker komiteen viktigheten av at kunnskap om privatøkonomi og forbruk blir en del av det tverrfaglige temaet livsmestring. 

Bilde av lærer og elever

– Vi hadde håpet på enda mer forpliktende uttalelser, men dette er positive signaler som vi vil følge opp videre, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Finansnæringen har gjennom mange år jobbet aktivt for at privatøkonomi skal bli et eget fag i skolen og Finans Norges medlemsbedrifter er hvert år ute i skoler rundt om landet for å spre kunnskap. I fjor fikk over 33 000 elever undervisning i «Økonomi og karrierevalg» og «Sjef i eget liv!». I august i år ble Skolemeny.no lansert slik at lærerne kan få hjelp og inspirasjon til å undervise i temaet på egen hånd eller ved hjelp av nettverket Skolemeny.

– Å ha innsikt og orden i sin egen økonomi kommer ikke av seg selv. De unge trenger kunnskap om personlig økonomi på veien til voksenlivet. Derfor er vi så opptatt av at dette skal forankres i lærerplanene på en bedre måte enn det er i dag. Nå er vi et skritt nærmere målet, sier Kreutzer.

Innstillingen og videre fremdrift

Prosessen med å utvikle de nye læreplanene vil ta minst 2–3 år. Siktemålet er derfor at de innføres tidligst fra høsten 2019.

Her er utdrag fra innstillingen fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet:

«Komiteen støtter at folkehelse og livsmestring løftes frem som en av tre tverrfaglige temaer. Komiteen mener at skolen har en sentral rolle i å gi unge mennesker kompetanse og trygghet til selvledelse og til å ta makten i eget liv. Økt fokus på folkehelse, livsmestring og sosial kompetanse er vesentlig for at skolen skal lykkes med dette. Refleksjon rundt temaer som psykisk helse, livsstil, mobbing, rusmiddelbruk, kroppspress, seksualitet o.l. vil kunne gjøre elevene bedre i stand til å møte livets oppgaver og ta hånd om seg selv og sitt eget liv. Komiteen understreker viktigheten av at kunnskap om privatøkonomi og forbruk blir en del av det tverrfaglige temaet. Komiteen mener at økt bevissthet og kunnskap om livsmestring og psykisk helse kan bidra til at man legger bedre til rette for elevens læringsutbytte.»

Vil hjelpe lærere med undervisning i personlig økonomi

Skolemeny.no skal gjøre det bli lettere for alle å finne gode ressurser til økonomiopplæringen

PRESSEMELDING: Ungdom bør lære mer om personlig økonomi i skolen. Nå lanseres Skolemeny.no, som skal gi lærerne kunnskap, inspirasjon og hjelpemidler for å løfte denne undervisningen.