Norges Bank: Rentemarginen nådd bunnen?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norges Bank: Rentemarginen nådd bunnen?

Utlånsundersøkelsen for tredje kvartal fra Norges Bank tyder på at fallende boliglånsrenter og press på rentemarginen kan gå mot slutten.

Undersøkelsen, der de ansvarlige for kredittpolitikken i et utvalg finansinstitusjoner gir sitt syn på kredittmarkedet, viser at husholdningenes etterspørsel etter lån har økt de siste kvartalene. Dette er godt i tråd med utviklingen som er observert i boligpriser. I årets siste kvartal forventer imidlertid bankene at etterspørselen holder seg om lag uendret.

Fallende rente og press på marginer

Undersøkelsen viser at bankenes utlånsmargin har falt de siste kvartalene, og særlig i årets tredje kvartal. Årsaken er en kombinasjon av sterk konkurranse og økte finansieringskostnader. Pengemarkedsrentene (Nibor), som danner grunnlaget for innlånskostnaden til norske banker, har steget. Med hard konkurranse om kundene, begrenses muligheten for økt rente på utlån. Det resulterer som undersøkelsen viser, i lavere rentemargin på boliglån og svekket lønnsomhet for bankene på dette området.

Forventer marginal økning i marginer

Etter at utlånsrentene har vært nedadgående i en lengre periode viser utlånsundersøkelsen at utlånsrenten kan øke marginalt i fjerde kvartal. Som figuren illustrerer medfører dette at utlånsmarginen på lån med pant i boliger kan øke for første gang siden 2013. Utviklingen vil imidlertid avhenge av blant annet den enkelte banks forretningsmodell, kostnadsstruktur, strategi og konkurransen i markedet.

Den viktigste faktoren for utvikling av priser i bankmarkedet, er hvor aktive forbrukerne er. Forbrukernes hovedoppgave er å holde seg orientert og skape konkurranse mellom aktørene i et marked. Det gjelder også i markedet for lån og innskudd.

Bilde av en graf som viser utlånsmargin