NHO mener valgt innretning på finansskatten er uheldig

Gå til hovedinnhold
Publisert:

NHO mener valgt innretning på finansskatten er uheldig

NHO er positiv til en skatt på finanstjenester til erstatning for manglende merverdiavgift på disse tjenestene, men har imidlertid to hovedinnvendinger til den løsningen som er foreslått i statsbudsjettet for 2017.

NHO mener for det første at en aktivitetsskatt på lønn og overskudd vil forsterke de uheldige vridningene som følger av at sektoren er untatt fra merverdiavgift. For næringslivet som kjøper av finansielle tjenester forsterker en slik avgift den uheldige effekten av manglende fradragsrett ved å være "en skatt på skatt".

For det andre mener NHO at en særskilt høyere selskapsskatt for finansnæringen er et skritt i feil retning i en tid hvor den internasjonale utviklingen går i retning av lavere selskapsskatt. Ulike skattesatser for ulike næringenr skaper avgrensningsproblemer og bidrar til å komplisere skattesystemet. NHO mener regjeringen må fortsette arbeidet med sikte på å få til en reell merverdiavgift.

Se NHOs notat til høringen i Stortingets finanskomite om statsbudsjettet for 2017