Foreslår tiltak for å begrense boligprisveksten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foreslår tiltak for å begrense boligprisveksten

STATSBUDSJETTET: Regjeringen foreslår tiltak for å begrense boligspekulasjon og øke tilbudet av boliger for å bremse veksten i boligpriser og gjeld. 

Boligbygging på Sørenga. Foto.

På tross av svak vekst og omstillingsutfordringer har boligprisveksten og husholdningenes gjeldsbelastning fortsatt å øke i senere tid. Finans Norge ser lav skatt på bolig, høy realinntektsvekst samt ekspansiv finans- og pengepolitikk som de sentrale driverne bak denne utviklingen. En gjeldsvekst som vesentlig overstiger inntektsveksten er ikke bærekraftig på sikt. Økt gjeldsbelastning for husholdningene medfører økt sårbarhet og kan potensielt forsterke en nedtur i økonomien.

Regjeringen vil videreføre sin strategi for boligmarkedet, med formål å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging. Regjeringen viser videre til at en stor del av boligprisoppgangen skyldes at flere kjøper bolig som investeringsobjekt. Det er imidlertid bred politisk enighet om å videreføre en lav beskatning av primærbolig. Dette taler for ytterligere innstrammende tiltak knyttet til eie av sekundærboliger.  Regjeringen har siden 2013 økt ligningsverdien på sekundærboliger til 80 prosent av markedsverdi for å begrense boligspekulasjon. Det foreslås nå å redusere ligningsverdien på gjeld knyttet til sekundærbolig til 80 prosent. En slik regel vil bety at en i enda mindre grad vil kunne redusere sin skattbare formue gjennom kjøp av sekundærbolig.

Regjeringen foreslår flere tiltak som vil ha betydning for boligmarkedet, herunder:

  • Aksjer og andre driftsmidler gis en verdsettingsrabatt på 10 prosent i beregningen av formuesskatten. Dette vil bidra til redusert forskjell mellom investeringer i aksjer og bolig.
  • Verdien av rentefradraget reduseres fra 25 prosent til 24 prosent.
  • Målsetting om 2 200 nye studentboliger neste år, noe som tilsvarer nivåene i 2015 og i 2016, men er godt over tidligere byggetakt.

Boligmarkedsstrategi

Finans Norge har tidligere etterlyst at regjeringen i større grad følger opp sin egen strategi på boligmarkedsområdet. Det er derfor positivt at tiltak for å øke tilbudssiden i boligmarkedet er gjennomført og at regjeringen fortsetter å jobbe videre med å legge til rette for å dempe kostnadene ved å bygge bolig. Strategien bør gjøres enda tydeligere.

Regjeringens forslag til redusert ligningsverdi på gjeld knyttet til sekundærboliger vil bidra i riktig retning med tanke på presset på boligprisene, ved redusere skattefordelen ved boligformue.   

Samferdsel og infrastruktur

Utvikling av infrastruktur er viktig for å skape helhetlige bolig- og arbeidsmarkeder, særlig rundt de store byene. Dette kan ha en avdempende effekt på boligpris- og gjeldsveksten samt løfte verdiskapingen. Sterkt press i sentrale strøk tilsier stor gevinst ved å forbedre infrastruktur for å gjøre byområder effektivt sett større gjennom redusert transporttid.

Selv om det er positivt at regjeringen fortsetter sin samferdselssatsing er det et stort, udekket behov for investeringer i samfunnsnyttig infrastruktur i Norge. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke legger til rette for økt investering av pensjonsmidler i slike prosjekter. Les mer om dette i saken under.