Finansnæringens fremtidige kompetansebehov

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringens fremtidige kompetansebehov

En undersøkelse som Finans Norge har gjennomført viser at bedriftene først og fremst vil møte behovet for ny kompetanse gjennom intern utvikling. Fremover er det særlig behov for mer kompetanse innen teknologi, innovasjon og analyse.  

Kompetansebehovet nå

Finansnæringen er inne i en digital omveltning som medfører store endringer for både arbeidsgiver og ansatte. Kompetansebehovet endres og bedriftene nedbemanner. Finans Norge har derfor gjennomført en undersøkelse der formålet har vært å undersøke hvilke behov bedriftene har for kompetanse nå og i årene fremover.

Undersøkelsen avdekker et behov for ny kompetanse, særlig blant de største bedriftene, men viser samtidig at kompetansebehovet ikke er prekært. Dette tyder på at virksomhetene i stor grad klarer å innhente og utvikle den kompetansen de har behov for. Blant annet svarer virksomhetene at de først og fremst vil dekke kompetansebehovet med utvikling av dagens ansatte. 

Kompetansebehovet fremover

Virksomhetene ser at de fremover har behov for mer kompetanse på teknologi, innovasjon og analyse. Kompetanse på salg, kundeservice og merkevarebygging vil også være viktig. Mer tradisjonelle fagretninger som finans, økonomi, regnskap og revisjon ser det ut til at bedriftene har dekket godt nok i dag.

Arbeidsgiverne er også på jakt etter ansatte med egenskaper som vilje til endring og egenlæring, samt det å forstå kunden og markedet.

Finans Norge planlegger en undersøkelse som skal se nærmere på studenters interesse for finansnæringen. Resultatet vil bli brukt i arbeidet med å sikre at finansnæringen vil kunne tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft de nærmeste årene.

Omstilling

Omstillingen fører også til nedbemanning i næringen, men den løses i stor grad ved naturlig avgang og sluttpakker. Det er lite bruk av oppsigelser. Det er i stor grad økonomiske årsaker, endrede forretningsmodeller og strukturelle endringer som ligger til grunn for nedbemanningene. Men bedriftene oppgir også manglende kompetanse og egenskaper blant de ansatte, som en grunn.

Om lag 50 bedrifter i undersøkelsen har nedbemannet i perioden 2015-2016. Undersøkelsen kan tyde på at nedbemanningen har omfattet relativt få årsverk i hver enkelt bedrift. Bare et lite mindretall av bedriftene har nedbemannet med mer enn 50 årsverk i 2015, og enda færre har gjennomført eller planlagt større nedbemanninger i år. Finans Norges tall på sysselsettingen i næringen viser omtrent uendret arbeidsstokk fra 2015 til 2016, men parallelt med nedbemanning foregår det nytilsetting i mange bedrifter. Samtidig bekrefter offentlig statistikk at sysselsettingen i finansnæringen samlet har avtatt noe over de siste årene.

Det er første gang Finans Norge gjennomfører en slik undersøkelse. Undersøkelsen er sendt ut til samtlige medlemmer i Finans Norge, samt medlemmer i Sparebankforeningen. Svarprosenten blant arbeidsgivermedlemmene var på 75 prosent.

Les også Ukeavisa Ledelse sin nettsak om undersøkelsen.

Runa Opdal Kerr

Runa Opdal Kerr

direktør arbeidsliv

415 15 427 runa.kerr@finansnorge.no