Arbeidslivspolitikken i statsbudsjettet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Arbeidslivspolitikken i statsbudsjettet

STATSBUDSJETTET: Finans Norge mener at sysselsettingseffektene av budsjettet svekkes av finansskatten. Styrking av arbeidslinjen og moderate lønnsoppgjør er vesentlig i arbeidslivspolitikken fremover.  

Sysselsettingseffektene av budsjettet svekkes av finansskatt

Det er positivt at regjeringen bevilger 4 milliarder i tiltak mot arbeidsledigheten. For finansnæringen blir dette imidlertid et paradoks når man samtidig pålegger næringen en skatt som helt åpenbart vil føre til reduksjon i antall arbeidsplasser.

Økt avgift på lønnen i finans, vil medføre at det blir om lag 40.000 kroner dyrere å ha ansatte i finans enn i andre næringer. Dette legger et ytterligere press på bemanningen i næringen, og slår særlig hardt i distriktene, der det er lagt mer vekt på fysisk tilstedeværelse. Forslaget vil dessuten ramme den næringen som skal stille opp og finansiere de nye prosjektene og næringene vi skal leve av i fremtiden. Dette er negativt for omstillingen og sysselsettingen. 

Viktig at arbeidslinjen styrkes

Arbeidsmarkedsdeltakelsen til grupper i randsonen av arbeidsmarkedet må styrkes. Finans Norge støtter derfor tiltak som raskere kan inkludere nyankomne flyktninger og asylsøkere i utdanningssystemet og i arbeidslivet. Forslagene om aktive tiltak rettet mot unge ledige og sosialhjelpsmottakere er også viktig for å hindre langvarig utstøting av arbeidslivet.

Samtidig er tidlig innsats avgjørende for å hindre senere frafall fra utdanning og arbeidsliv. Det er derfor positivt at statsbudsjettet har satsinger rettet inn mot barn og unge som sliter tidlig i skoleløpet, i tillegg til fortsatt innsats for å øke kvaliteten i skolen. Finans Norge understreker at den samlede politikken må understøtte arbeidslinjen og gi gode insentiver til å jobbe for å kunne møte utfordringene i arbeidslivet fremover.

Forbedring av konkurranseevnen må ivaretas

Ifølge nasjonalbudsjettet er veksten i norsk økonomi nå på vei opp, godt hjulpet av en velfungerende økonomiske politikk. Blant annet har lavere lønnsvekst bidratt til å bedre konkurranseevnen for norske bedrifter.

Finans Norge understreker at styrkingen av konkurranseevnen må ivaretas også fremover. Partene i arbeidslivet må ta sitt ansvar for inntektspolitikken og gjennomføre et ansvarlig lønnsoppgjør også i 2017. Et særnorsk høyt kostnadsnivå og lønnsnivå er ikke bærekraftig på sikt og vil hindre den nødvendige omstillingen norsk økonomi står ovenfor.

Økt skatt på arbeidsplasser

STATSBUDSJETTET: I  en situasjon hvor vi trenger flere og mer verdiskapende arbeidsplasser  er det uforståelig at regjeringen foreslår å legge en ekstra skatt på arbeidsplassene i en av landets mest verdiskapende næringer. 

Bilde av Idar Kreutzer

Et budsjett for delvis omstilling og vekst

STATSBUDSJETTET: Finans Norge mener regjeringen legger seg på et rimelig nivå på oljepengebruken. Man demper den kraftige veksten fra i for, men opprettholder en viss stimulans fra finanspolitikken som trygger økonomien på kort sikt.