10

Gå til hovedinnhold

10

Økt gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) økte med en tidel til 5,1 prosent i september ifølge tall fra SSB. Årsaken var en sterkere vekst i kommuneforvaltningen. Husholdningenes gjeldsvekst endte uendret, mens veksten avtok noe for ikke-finansielle foretak.

Verdenssparedagen: Planlegg din økonomiske fremtid

I dag, 31. oktober, er det Verdenssparedagen. Hvert år siden 1924 har denne dagen blitt markert. Hensikten var opprinnelig å fremme sparing for på den måten å sikre levestandard og god økonomi. 

Bilde av barn og en voksen i en læresituasjon
Mange aktiviteter har helt fra starten av vært for barn og ungdom.

Finansnæringen er nøkkelen til grønn konkurransekraft

Finansnæringen kommer til å spille en helt avgjørende rolle for at Norge skal klare det grønne skiftet. Finansiering av innovasjon, utvikling og industrialisering av nye bærekraftige løsninger vil være helt sentralt for om Norge vil klare omstillingen. 

Grønn konkurransekraft, forside på rapport.

Makrooppdatering

Vår lynkjappe makrooppdatering. En A4-side.

Arbeidslivsdag om finansnæringen i endring

Finans Norges arbeidslivsdag for medlemsbedriftene gikk av stabelen 26. oktober. Tema var finansnæringen i endring, omstilling og outsourcing. En workshop satte søkelys på HR-rollen i fremtidens finansnæring. 

Møterom. Foto.

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på dagens 0,5 prosent etter at utviklingen siden rentemøtet i september ikke avviker vesentlig fra anslagene i Pengepolitisk rapport 3/16.

Bilde av fingre som holder et kronestykke

Boliglånsforskriften - rom for god skjønnsutøvelse må videreføres

Finanstilsynet har foreslått skjerpede krav til boliglånstakerne og at bankenes begrensede mulighet til å fravike disse kravene skal avvikles. Av hensyn til høyst ulike, men kredittverdige kunder, mener Finans Norge at bankene må sikres et rom for god skjønnsutøvelse.

Tre ganger så høye bankkrav som i EU

Norge har allerede Europas beste banksikringsordning, og har langt større innskuddsdekning enn hva EU har som langsiktig mål. Allikevel legges det nå opp til at bankene skal fortsette å innbetale til innskuddsgarantifondet uten at det settes tak på hvor store dette fondet skal være. 

Ta datasikkerhet på alvor

Tallet på dataangrep både mot bedrifter og privatpersoner øker, og hackerne er svært aktive også her i landet. Finansnæringens sikkerhetsmiljøer i Bits og Finans Norge advarer og ber oss være enda mer påpasselige.

ESA-sak angår sikkerheten i BankID

PRESSEMELDING: Finans Norge og BankID Norge AS har i noe tid vært i dialog med EFTA Surveillance Authority (ESA) om hvordan aktører kan få tilgang til å initiere betalinger på kunders norske bankkonti. ESA har åpnet undersøkelse mot Finans Norge, BankID Norge AS og enkelte banker i Norge etter klage fra den internasjonale betalingsaktøren Trustly Group AB. 

Outsourcing

Det blir stadig mer vanlig at bedrifter outsourcer oppgaver og funksjoner til eksterne leverandører i Norge eller utlandet. Bakgrunnen kan for eksempel være at man ønsker å restrukturere virksomheten, konsentrere kjernevirksomheten, bedriften har behov for annen/mer kompetanse og/eller at man ønsker å spare kostnader.

Finansnæringens fremtidige kompetansebehov

En undersøkelse som Finans Norge har gjennomført viser at bedriftene først og fremst vil møte behovet for ny kompetanse gjennom intern utvikling. Fremover er det særlig behov for mer kompetanse innen teknologi, innovasjon og analyse.  

Finans Norge positiv til gjeldsregister

Finans Norge er positiv til regjeringens forslag om innføring av et gjeldsregister og vurderer å søke om å få drive et slikt privat register. 

Idar Kreutzer. Foto.

Norges Bank: Rentemarginen nådd bunnen?

Utlånsundersøkelsen for tredje kvartal fra Norges Bank tyder på at fallende boliglånsrenter og press på rentemarginen kan gå mot slutten.

Jan Bjerved ny daglig leder i BankID Norge AS

Jan Bjerved er ansatt som daglig leder i BankID Norge AS. Han har vært i selskapet siden 2015 og har arbeidet som forretningsutvikler og økonomiansvarlig. Nå tar han fatt på lederjobben og arbeidet med å befeste BankIDs posisjon som en ledende eID-aktør i Norge.

Mer kortsvindel på nett

Etter første halvår i år er det avdekket mer kortsvindel enn noen gang før. Svindlerne har fått med seg til sammen 115 millioner kroner, viser tall fra Bits og Finans Norge.

Dame holder kort foran PC - internettbetaling. Foto.

Kortbruken fortsetter å øke

Kortbruken økte med 8,2 prosent sammenlignet med september i fjor viser tall fra Nets og BankAxept AS. Bare i løpet av september ble betalingskortene benyttet 150,5 millioner ganger. Kortomsetningen var på 49,9 milliarder kroner denne måneden, noe som er...

Bilde av en kurve som stiger

Digitalisering og fremtidens arbeidsliv i forsikring

Digitaliseringen vil påvirke måten å jobbe på fremover. Det er behov for konstruktiv dialog mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne slik at bransjen kan styrke næringen og samtidig søke å ivareta arbeidsplassene.

NHO mener valgt innretning på finansskatten er uheldig

NHO er positiv til en skatt på finanstjenester til erstatning for manglende merverdiavgift på disse tjenestene, men har imidlertid to hovedinnvendinger til den løsningen som er foreslått i statsbudsjettet for 2017.

Økt arbeidsgiveravgift mest skadelig

Finans Norge er svært kritisk til innretningen på den foreslåtte finansskatten i statsbudsjettet for 2017. Under høringen om statsbudsjettet i Stortingets finanskomite ga vi klar beskjed om at økt arbeidsgiveravgift er den mest skadelige innretningen på den...

God kjønnsbalanse fremmer innovasjon og verdiskapning

Mandag 17. oktober er Equal Pay Day. Finans Norge og de øvrige tariffpartene i finanssektoren har en felles ambisjon om å forbedre likelønnssituasjonen i bransjen vesentlig og vil arbeide for likestilt deltakelse for kvinner og menn. 

Bilde av fem mennesker i jobbklær

Dystert med labre utsikter

Orkanen Matthew hang tungt over Washington da årsmøtene i Verdensbanken og det internasjonale pengefondet gikk av stabelen i forrige uke. Mer om de økonomiske diskusjonene i Ellen Bramness Arvidssons blogginnlegg.

Enda raskere betalinger

Torsdag 13. oktober blir det enda raskere å overføre penger. Det blir da fem, mot tidligere fire, daglige oppgjørstidspunkt i bankenes felles betalingssystem. 

Bilde av et skilt med bank på

4 av 10 mangler kunnskap om sentrale sparebegreper

Selv om nordmenn har relativt høy finansiell kompetanse sammenlignet med innbyggerne i andre land, har mange  lav forståelse for sentrale sparebegreper som rentes-renter og diversifisering av risiko. Dette viser  en undersøkelse om finansiell forståelse i...

Bilde av sparegris, kalkulator og penn