Uklokt å frata bankene muligheten til å drive godt bankhåndverk

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uklokt å frata bankene muligheten til å drive godt bankhåndverk

Finanstilsynet foreslår generelle innstramninger i rammene for bankenes adgang til å yte boliglån. Finansnæringen er opptatt av å bidra til et velfungerende boligmarked i Norge, med begrenset og styrbar risiko. Finans Norge er bekymret for at generelle innstramninger kan slå svært uheldig ut for regioner og enkeltpersoner. 

Byggeplass. Foto.

Finans Norge mener:

  • Lånetilsagn er basert på individuelle vurderinger og boligmarkedet er ulikt i landets regioner. Rigide tiltak må derfor benyttes varsomt for å unngå utilsiktede effekter.
  • Bankenes mulighet til å utøve godt bankhåndverk sikrer at unge med god betalingsevne ikke utestenges fra boligmarkedet, og bør opprettholdes.
  • Finans Norge vil sammen med våre medlemsbanker analysere konsekvensene av de øvrige innstramningsforslagene, og bidra konstruktivt i den videre prosessen frem mot politisk beslutning.

Finanstilsynets forslag

Finanstilsynet har i dag fremmet følgende forslag til innstramning av nåværende boliglånsforskrift:

  • Bankenes adgang til å fravike forskriftens krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling fjernes. I dag kan bankene fravike forskriften for inntil 10 prosent av nytt utlånsvolum innenfor hvert kvartal.
  • Gjeldende krav til kundens betjeningsevne suppleres med en bestemmelse om at kundens samlede lån ikke skal utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt.
  • Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent.
  • Krav om avdragsbetaling på nedbetalingslån skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent, mot 70 prosent i gjeldende forskrift. Dette følger naturlig av forslaget om redusert belåningsgrad for rammelån.

– Den gjeldende boliglånsforskriften er i tråd med godt bankhåndverk, og den har bidratt til noe strammere og mer ensartet utlånspraksis, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Finans Norges prinsipielle holdning er at utlånspraksis bør være et ansvar for den enkelte bank, der bankens risikotaking gjenspeiles i kapitalkravet den stilles overfor. Dog ser vi at faren for høy systemrisiko, gjennom sterk og langvarig vekst i boligpriser og husholdningsgjeld, kan tilsi at myndighetene vurderer midlertidig regulering av utlånspraksis.

Nå vil banknæringen grundig vurdere Finanstilsynets forslag, før vi uttaler oss i dybden om dette, poengterer Kreutzer.

– Men allerede nå vi vil påpeke at forslaget om å nekte næringen adgang til å fravike forskriften for en liten andel av utlånsmassen, er uklokt, sier Kreutzer. Bankene kan leve godt med å låne ut penger til kun bemidlede nordmenn. Men for de tross alt få som rammes av at banken ikke lenger har anledning til å utøve godt skjønn og fravike forskriften, vil det være dramatisk. Det vil for eksempel ramme to med trygge jobber i det offentlige, men uten egenkapital og rike foreldre. Eller det kan ramme dem som midlertidig er kommet i en utfordrende livssituasjon knyttet til skilsmisse, dødsfall, sykdom eller midlertidig arbeidsledighet. Det er nettopp slike vurderinger bankansatte i det ganske land gjennomfører hver dag og som betyr enormt mye for kunder som trenger litt fleksibilitet.

Dette er et poeng også Norges Bank er opptatt av når den påpeker at det å fjerne fleksibiliteten vil ha utilsiktede virkninger på effektivitet og fordeling.

Finanstilsynet reiser selv tvil om effekten av sine egne forslag, det skriver: «Finanstilsynet vil understreke at kreditt- og boligprisvekst som skyldes sterk etterspørsel, vanskelig kan stanses av tiltak rettet inn mot å påvirke tilbudet av kreditt.» I det lyset må man vurdere konsekvensene av et inngripende, generelt og rigid regelverk. Det bør Finansdepartementet ha i bakhodet før man fatter en beslutning om en eventuell ny og strammere forskrift.

Finans Norge er også bekymret for den sterke prisveksten i deler av det norske boligmarkedet. Vi mener dette i hovedsak bør løses gjennom tiltak rettet mot produksjon av nye boliger og tiltak på etterspørselssiden gjennom skattesystemet. 

Om god bankrådgivning

Det kan kokes mye suppe på en spiker, men interessant blir suppa sjelden. Det skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no
Erik Johansen

Erik Johansen

direktør bank og kapitalmarked

922 82 616 erik.johansen@finansnorge.no