Uendret styringsrente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Samtidig heves rentebanen noe for å reflektere en bedre utvikling enn tidligere anslått og at ytterligere rentekutt anses som mindre aktuelt enn tidligere.

Styringsrenten i referansebanen. Graf.

Hovedstyret peker i sin vurdering på at veksten i verdensøkonomien fortsatt er moderat og at «brexit» kan få en negativ påvirkning på handel. Fortsatt er prisveksten lav i de fleste industriland og faktiske og forventede styringsrenter har falt noe i senere tid. Oljeprisen har utviklet seg mer eller mindre som ventet, mens kronen er noe sterkere enn tidligere anslått.

Veksten tar seg opp

Utviklingen i senere tid viser at veksten i norsk økonomi nå tar seg opp. Kontaktene i Regionalt Nettverk har kunnet vise til økt produksjonsvekst og er mer positive til fremtiden sammenlignet med tidligere undersøkelser. Arbeidsledighetsindikatorene spriker for tiden og hovedstyret viser til at den registrerte ledigheten har vært lavere enn ventet, mens ledigheten målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) er høyere enn det som tidligere har blitt lagt til grunn.

Som følge av innstrammende regulering av amerikanske pengemarkedsfond har bankenes kostnad på finansiering i dollar økt. Dette har trukket opp påslaget i det norske pengemarkedet. Økt finansieringskostnad for bankene har i mindre grad påvirket bankenes utlånsrenter, hvilket betyr at bankenes utlånsmarginer har avtatt.

Inflasjonen

Inflasjonen har i en periode vært over sentralbankens mål på 2,5 prosent. Dette har kommet som en følge av en svak krone som har trukket opp importert inflasjon. Effekten ser ut til å ha vært sterkere og mer langvarig enn det hovedstyret tidligere har anslått. Hovedstyret viser imidlertid til at lav kostnadsvekst og en sterkere krone fremover vil bidra til at prisveksten avtar på sikt.

Hovedstyrets samlede vurdering tilsier en noe bedre utvikling enn tidligere anslått. Følgelig er det ikke grunnlag for å senke renten på nåværende tidspunkt. Rentebanen heves også noe for å reflektere en redusert sannsynlighet for ytterligere rentekutt sammenlignet med rentebanen som ble publisert i Pengepolitisk Rapport 2/16 før sommeren. Hovedstyret viser til at styringsrenten vil «mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden».

Motsyklisk kapitalbuffer

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet skal holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Gjeldende krav til motsyklisk kapitalbuffer er for tiden 1,5 prosent. Den veiledende referanseverdien for bufferkravet var ved utgangen av andre kvartal 0,75 prosent, beregnet etter Norges Banks metode. Etter Baselkomiteens anbefalte metode var referanseverdien 0 prosent.

Referanseverdier. Graf.