Regjeringen må styrke pensjonssparingen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regjeringen må styrke pensjonssparingen

Finans Norge mener det er på høy tid at regjeringen i årets statsbudsjett kommer med tiltak for å legge bedre til rette for egen pensjonssparing.

Eldre par på benk i parken. Foto.
Direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz. Foto.
Direktør for liv og pensjon i Finans Norge, Stefi Kierulf Prytz.

Bedre vilkår for pensjonssparing ble lovet allerede i Sundvollen-erklæringen i 2013, sier direktør for liv og pensjon, Stefi Kierulf Prytz i Finans Norge.

– Nordmenn sparer alt for lite i egen pensjon, og det er på tide at regjeringen følger opp sine løfter, sier hun.

Etterlyser endringer i reglene for pensjonssparing

Det er stor variasjon i sparenivå i dagens tjenestepensjonsordninger og folketrygden gir alderspensjonsopptjening kun for lønn opp til 7,1 G (ca. 658 000kr). Da pensjonsreformen ble innført var det forutsatt at egen privat pensjonssparing skulle være et viktig supplement til folketrygden og tjenestepensjonen.

Det er 1,25 millioner nordmenn som har innskuddspensjon. I underkant av 500 0000 av dem, rundt 40 prosent, har lovens minsteordninger med årlig sparing på 2 prosent av lønn. Dagens regler for individuell pensjonssparing (IPS), som kun tillater årlig sparing på inntil 15.000 kr, vil ikke gi et relevant bidrag til samlet alderspensjon for de som har middels eller høy inntekt.

Lite sparing i dag

Det er i dag lite sparing i individuelle pensjonsordninger. Dette skyldes dels at dagens maksimale sparerammer er lave. En viktig årsak er også utformingen av dagens skatteregler for IPS. Innbetalinger gir fradrag i inntekt på 25 prosent, mens utbetalingene skattlegges fullt ut som personinntekt. Dette innebærer at marginalskatten kan ligge opp mot i størrelsesorden 47 prosent.

– Mange har behov for å spare til egen pensjon for å kunne opprettholde sin levestandard som alderspensjonist. På grunn av lave sparerammer og ulik skattemessig behandling av innbetalinger og utbetalinger er det i dag få som har individuell pensjonssparing med skattefordel (IPS). For å legge til rette for bedre pensjonssparing i IPS må derfor både beløpsgrensene økes betraktelig og skattefradrag for innbetaling og utbetaling må ses i sammenheng, sier Kierulf Prytz.

Bør åpnes for individuell pensjonssparing innenfor rammene av tjenestepensjonsordningene

– Vi mener også den enkelte arbeidstaker bør kunne benytte de maksimale sparesatsene i tjenestepensjonsordninger i den grad arbeidsgiver ikke gjør dette, sier Kierulf Prytz.

Vi etterlyser regelendringer som åpner for at den enkelte kan spare i tjenestepensjonsordningen sin.