09

Gå til hovedinnhold

09

Stabil gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) holdt seg uendret på 5 prosent i august ifølge tall fra SSB. I motsetning til forrige måned økte husholdningenes gjeldsvekst i perioden, mens ikke-finansielle foretak reduserte sin vekst. Kredittveksten i kommuneforvaltningen avtok også noe.

Regjeringen må styrke pensjonssparingen

Finans Norge mener det er på høy tid at regjeringen i årets statsbudsjett kommer med tiltak for å legge bedre til rette for egen pensjonssparing.

Eldre par på benk i parken. Foto.

Et skritt mot harmoniserte kapitalkrav

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsendringer om beregning av motsyklisk kapitalbuffer. Det innebærer en anerkjennelse av andre lands bufferkrav for norske bankers låneengasjementer i utlandet.

Krafttak for sikkerhet

I oktober gjennomføres nasjonal sikkerhetsmåned i regi av Nasjonalt senter for informasjonssikring. Finansnæringen deltar og understreker viktigheten av å verne om tilliten til den digitale motorveien som er blitt samfunnskritisk infrastruktur. 

Cyberbilde

Finans Norge slutter opp om frontfagsmodellen

Den økonomiske politikken har fungert godt og lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor er fulgt opp som rettesnor i de andre forhandlingsområdene, ifølge Cappelen-utvalget. Finans Norge mener dette er avgjørende for å bedre norsk konkurranseevne også fremover. 

eFaktura forenkles

Bits AS, finansnæringens infrastrukturselskap i Norge, har inngått en avtale med Nets om fornyelse av eFaktura. Moderniseringen av tjenesten har som formål å forenkle avtaleinngåelsene.  Nå er det mulig å inngå én felles avtale for eFaktura og du kan motta...

Bilde av en som har fått en lys ide

Banknæringen en del av det indre marked

Med fredagens beslutning i Alltinget på Island er tilsynsfloken løst. Den norske finansnæringen er nå formelt en del av det indre markedet i EU.  Det skriver Ellen Bramness Arvidsson i Finans Norge på sin nye blogg.

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Samtidig heves rentebanen noe for å reflektere en bedre utvikling enn tidligere anslått og at ytterligere rentekutt anses som mindre aktuelt enn tidligere.

Kompetansesjekken 2016

Finans Norge foretar i disse dager en undersøkelse blant arbeidsgiverne i finansnæringen der formålet er å skaffe nødvendig informasjon om omstillingen som skjer og om næringens kompetansebehov fremover. 

Sparebankbladet med nytt nummer

Kommunesammenslåing fører til ny sparebanktenkning, Skolemeny.no skal gjøre økonomiopplæringen enklere og nytt pensjonsspråk er tre av sakene i dagens utgave av Sparebankbladet.

Sparebankbladets forside. Faksimile.

Pensjonspenger kan bidra til å nå klimamålene

Livsforsikringsselskaper og pensjonsfond forvalter enorme summer og har stort behov for å investere i eiendeler som er tilpasset deres langsiktige forpliktelser. Investering i infrastruktur er langsiktig og trygt og kan bidra til å nå klimamålene. 

Idar Kreutzer. Foto.

Om god bankrådgivning

Det kan kokes mye suppe på en spiker, men interessant blir suppa sjelden. Det skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Uklokt å frata bankene muligheten til å drive godt bankhåndverk

Finanstilsynet foreslår generelle innstramninger i rammene for bankenes adgang til å yte boliglån. Finansnæringen er opptatt av å bidra til et velfungerende boligmarked i Norge, med begrenset og styrbar risiko. Finans Norge er bekymret for at generelle...

Byggeplass. Foto.

Vått, men mindre kriminalitet

Skadestatistikken for første halvår 2016 viser at det ble mange og dyre vannskader, men samtidig færre innbrudd.

Mange vannskader etter kraftig nedbør

Etter første halvår er det svært mange vannskader i norske boliger og hytter, viser tall fra Finans Norge. Erstatningene har økt med 22 prosent siden samme periode i fjor til mer enn 1,1 milliard kroner. 

Sofa delvis under vann. Foto.

Så lite vet vi om pensjon

Nordmenn har 250 milliarder kroner i fripoliser, men bare en fjerdedel av oss vet hva en fripolise er. 

Nettbankbrukere svindles via e-post

I sommer har det blitt avdekket mange forsøk på e-postsvindel mot nettbankbrukere. Svindelforsøkene går ut på at kriminelle sender ut en e-post og utgir seg for å være fra en bank.

Nettbanker. Skjermdumper.