09

Gå til hovedinnhold

09

Stabil gjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) holdt seg uendret på 5 prosent i august ifølge tall fra SSB. I motsetning til forrige måned økte husholdningenes gjeldsvekst i perioden, mens ikke-finansielle foretak reduserte sin vekst. Kredittveksten i kommuneforvaltningen avtok også noe.

Regjeringen må styrke pensjonssparingen

Finans Norge mener det er på høy tid at regjeringen i årets statsbudsjett kommer med tiltak for å legge bedre til rette for egen pensjonssparing.

Eldre par på benk i parken. Foto.

Makrooppdatering

Her er de viktigste utviklingstrekkene i norsk og internasjonal økonomi samlet på et A4-ark.

Et skritt mot harmoniserte kapitalkrav

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsendringer om beregning av motsyklisk kapitalbuffer. Det innebærer en anerkjennelse av andre lands bufferkrav for norske bankers låneengasjementer i utlandet.

Krafttak for sikkerhet

I oktober gjennomføres nasjonal sikkerhetsmåned i regi av Nasjonalt senter for informasjonssikring. Finansnæringen deltar og understreker viktigheten av å verne om tilliten til den digitale motorveien som er blitt samfunnskritisk infrastruktur. 

Cyberbilde

Finans Norge slutter opp om frontfagsmodellen

Den økonomiske politikken har fungert godt og lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor er fulgt opp som rettesnor i de andre forhandlingsområdene, ifølge Cappelen-utvalget. Finans Norge mener dette er avgjørende for å bedre norsk konkurranseevne også fremover. 

eFaktura forenkles

Bits AS, finansnæringens infrastrukturselskap i Norge, har inngått en avtale med Nets om fornyelse av eFaktura. Moderniseringen av tjenesten har som formål å forenkle avtaleinngåelsene.  Nå er det mulig å inngå én felles avtale for eFaktura og du kan motta...

Bilde av en som har fått en lys ide

Banknæringen en del av det indre marked

Med fredagens beslutning i Alltinget på Island er tilsynsfloken løst. Den norske finansnæringen er nå formelt en del av det indre markedet i EU.  Det skriver Ellen Bramness Arvidsson i Finans Norge på sin nye blogg.

Uendret styringsrente

Hovedstyret i Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent. Samtidig heves rentebanen noe for å reflektere en bedre utvikling enn tidligere anslått og at ytterligere rentekutt anses som mindre aktuelt enn tidligere.

Kompetansesjekken 2016

Finans Norge foretar i disse dager en undersøkelse blant arbeidsgiverne i finansnæringen der formålet er å skaffe nødvendig informasjon om omstillingen som skjer og om næringens kompetansebehov fremover. 

BankAxept med "The Fintech Brief"

Ønsker du å holde deg oppdatert på hva som skjer på "Fintech"-området? BankAxept har nå et eget nyhetsbrev, nettside og facebookside med siste nytt om emnet fra både inn- og utland.

Sparebankbladet med nytt nummer

Kommunesammenslåing fører til ny sparebanktenkning, Skolemeny.no skal gjøre økonomiopplæringen enklere og nytt pensjonsspråk er tre av sakene i dagens utgave av Sparebankbladet.

Sparebankbladets forside. Faksimile.

Sikring av verdier tapt ved bedragerier

Finansnæringen kan bli bedre til å gjenvinne verdier etter å ha blitt utsatt for bedragerier. En ny rapport fra Finans Norge gir blant annet veiledning om tiltak som kan iverksettes for å sikre og gjenvinne verdier, og beskriver de juridiske sidene ved dette.

Pensjonspenger kan bidra til å nå klimamålene

Livsforsikringsselskaper og pensjonsfond forvalter enorme summer og har stort behov for å investere i eiendeler som er tilpasset deres langsiktige forpliktelser. Investering i infrastruktur er langsiktig og trygt og kan bidra til å nå klimamålene. 

Idar Kreutzer. Foto.

Om god bankrådgivning

Det kan kokes mye suppe på en spiker, men interessant blir suppa sjelden. Det skriver Tom Staavi i sitt siste blogginnlegg.

Uklokt å frata bankene muligheten til å drive godt bankhåndverk

Finanstilsynet foreslår generelle innstramninger i rammene for bankenes adgang til å yte boliglån. Finansnæringen er opptatt av å bidra til et velfungerende boligmarked i Norge, med begrenset og styrbar risiko. Finans Norge er bekymret for at generelle...

Byggeplass. Foto.

Fortsatt ledige plasser på arbeidsmiljøkurset

Det er fortsatt ledige plasser på arbeidsmiljøkurset 23.-25. november.  Finans Norge og Finansforbundet inviterer i samarbeid med Stamina Helse til grunnkurs i arbeidsmiljø for ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter.

Vått, men mindre kriminalitet

Skadestatistikken for første halvår 2016 viser at det ble mange og dyre vannskader, men samtidig færre innbrudd.