To høringssaker på arbeidslivsområdet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

To høringssaker på arbeidslivsområdet

Arbeids- og sosialdepartementet har nylig sendt ut to høringssaker. Den ene dreier seg om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Den andre om endringer i folketrygdlovens regler om arbeidsavklaringspenger. Finans Norge vil gjerne ha innspill fra våre medlemsselskaper før vi sender inn vårt høringssvar.

Endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Hovedpunktene i forslaget er:

• klargjøring av når arbeidsgiver har plikt til å ha formelle rutiner for varsling
• minimumskrav til varslingsrutinenes innhold
• utvidelse av varslevernet til også å gjelde innleide arbeidstakere
• ved varsling til offentlig myndighet skal varslerens identitet holdes hemmelig.

Endringer i folketrygdlovens regler om arbeidsavklaringspenger

Hovedpunktene i forslaget:

• avgrense målgruppen
• stramme inn maksimal varighet
• tettere oppfølging
• økt gradering
• ny reaksjon ved mindre brudd på aktivitetsplikten.

Innspill

Finans Norge vil gi sine innspill til forslagene til lovendringer innen høringsfristene som er 1. oktober for endringer i varslingsreglene, og 1. november for endringer i reglene om arbeidsavklaringspenger.

Medlemsbedrifter som har innspill er velkomne til å sende disse til: arbgiv@finansnorge.no.