Noe positivt i finansmarkedsmeldingen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Noe positivt i finansmarkedsmeldingen

Stortingets finanskomite har avgitt sin innstilling om årets finansmarkedsmelding. Flere av partiene er åpne både for SMB-rabatt og endringer i fripolisereglene.

Digital-skryt av finansnæringen

I innstillingen viser komiteen til at finansnæringen lenge har vært i front når det kommer til omstilling og evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Komiteen mener at finansnæringen kan være en nøkkel til å realisere myndighetenes digitaliseringsstrategi gjennom samarbeid med offentlig sektor, for eksempel gjennom bruk av elektroniske ID-tjenester og informasjonsutveksling.

Kapitalkrav/ SMB rabatt:

Det er bred oppslutning om arbeidet med å sikre god soliditet i norsk finansnæring. Komiteen skriver at den ønsker å sikre god soliditet i finansforetakene, slik at tap eller svakere inntjening ikke forårsaker eller forsterker tilbakeslag i økonomien. En slik politikk står i kontrast til den som ble ført i en del land i årene før den internasjonale finanskrisen, der svake soliditetskrav kombinert med rask vekst i finanssektoren bidro til økt risiko. Komiteen understreker at det er viktig å ikke lette på soliditetskrav mv. for å fremme kortsiktig vekst i finanssektoren.

Det har vært en diskusjon rundt hvorfor Norge ikke benytter seg av SMB-rabatten som EU har innført ved utlån til små og mellomstore bedrifter.

Senterpartiet og Venstre har ikke fått med seg de andre partiene på dette. De to partiene blir dermed stående alene bak forslaget om at «Stortinget ber regjeringen snarest innføre reduserte kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter i henhold til EUs kapitalkravregelverk.»

Kommunelån og avgrenset risiko

Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti skriver at de ber regjeringen vurdere om 20 prosent er riktig nivå på vektingen av kommunale lån, eller om dette særnorske, høye nivået medfører unødvendig høye låneutgifter for kommunene. De har imidlertid ikke flertall.

Det er heller ikke flertall for forslaget fra de samme fire partiene om at regjeringen skal komme tilbake med forslag som sikrer at bankenes adgang til å ta risiko gjennom annen aktivitet enn kjernevirksomheten avgrenses ytterligere ut over det som i dag er nedfelt i norsk bank- og konsernlovgivning.

Vil ha fripolisekommisjon

Arbeiderpartiet har også fått med seg Senterpartiet og Venstre i et forsøk på å løse fripoliseutfordringene. De tre fremmer følgende forslag:

 «Stortinget ber regjeringen sette ned et utvalg som gis mandat til å foreslå regler og tiltak som kan bidra til at garanterte fripoliser kan forvaltes på en mer bærekraftig måte. Utvalgets anbefalinger bør foreligge slik at de kan omtales i finansmarkedsmeldingen for 2016.»