Med felles grep kan vi spare samfunnet for milliarder

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Med felles grep kan vi spare samfunnet for milliarder

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen starter nå en ny fase i digitaliseringen av Norge. I en felles kronikk i VG i dag forteller de om samarbeidsområde som kan spare samfunnet for milliarder.

Brekk, Holte og Kreutzer. Foto.

Direktør Lars Peder Brekk ved Brønnøysundregistrene, skattedirektør Hans Christian Holte og adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge er kronikkforfatterne. Her er kronikken:

Vi har identifisert konkrete områder vi kan samarbeide om, som kan ha innsparingspotensial for samfunnet i milliardklassen, over en 10-års periode. Vi tror at utvidet samarbeid om digital informasjonsutveksling mellom offentlig og privat sektor er en riktig og viktig vei å velge for å effektivisere Norge.   

For å sikre vekst, velstand og velferdsstaten, må vi øke vår produktivitet. Et viktig element i det arbeidet er å bli mer effektive gjennom å forenkle. Ofte vil forenkling og digitalisering være to sider av samme sak. Og ofte finnes potensielle forenklinger i samhandlingen mellom private næringsinteresser og det offentlige. Dette vil komme landets innbyggere til gode. Derfor etablerer vi nå et samarbeid mellom Skatteetaten, Brønnøysundregistrene og finansnæringen.

Vi er alle tre aktører som har lang fartstid med digitalisering. Tenk bare på dagens løsning for selvangivelsen sammenlignet med den tidligere papirbaserte versjonen. Tenk hvor enkelt og tilgjengelig offentlig informasjon er i og med at Brønnøysundregistrene er fulldigitaliserte. Og forestill deg bankhverdagen før nettbanken og elektroniske betalingsløsninger som har gjort banktjenester bedre, billigere og mer tilgjengelige døgnet rundt.

Kan bli flinkere til å utveksle informasjon privat – offentlig

Det vi kanskje ikke har vært like flinke til, er å effektivisere utveksling av informasjon med hverandre. Derfor starter vi nå et samarbeid med mål om få dette til. Vi har så langt identifisert ti områder hvor vi anslår at fremtidig forbedringer kan resultere i et samlet innsparingspotensial opp mot 40 milliarder kroner over en 10-års periode, ifølge beregninger fra finansnæringen. Vi har rangert områdene etter hvilke gevinster de gir samfunnet, både for oss som aktører og direkte eller indirekte for forbrukerne. Vi har søkt å prioritere initiativ med betydelig verdiskapning og begrensede investeringer.

Forenkling av lånesøknader

Digital samtykkebasert lånesøknad er et slikt initiativ. I korthet handler dette om at lånesøkere gir banken midlertidig fullmakt til å innhente data om inntekt, formue og gjeld fra det offentlige til bruk i kredittvurderingen. I dag må lånesøker selv finne frem informasjonen, kopiere eller scanne og sende banken. Ved et enkelt kryss i lånesøknaden gir kunden banken fullmakt til å slå opp i offentlige registre. Det er anslått at dette vil gi innbyggerne (lånesøkere), finansforetakene og offentlig sektor gevinster. For forbrukerne blir det enklere å søke om lån. Det vil også bli mulig å søke om lån flere steder og det gir mer konkurranse. Finansnæringen vil spare tid og få enda bedre kvalitet sine utlånsprosesser fordi informasjonen fra offentlige registre er oppdatert. Det offentlige får styrket innbyggeres personvern gjennom større skjerming av personopplysninger, samt høyere sikkerhet ved datautveksling. Innbyggere slipper å være sendebud mellom offentlig og privat virksomhet.

Forenklet bobehandling ved konkurser

Det andre området dreier seg om effektiviseringen av konkursbehandling. Målet her er at bostyrer raskt og enkelt skal få oversikt over hvilke institusjoner et konkursbo har verdier og gjeld i. I dag må bobestyrer kontakte hver enkelt av de 224 bankene og finansforetakene med konsesjon i Norge for å finne ut om selskapet har gjeld/verdier i den enkelte bank. Effektiviseringsgevinsten vil gjelde for offentlig sektor og innbyggerne som finansierer det offentlige over skatteseddelen. I tillegg øker kvaliteten, sikkerheten og personvernet.

Forenklinger ved mistanker om kriminalitet

Det tredje initiativet dreier seg om effektivisering av rutinene ved kriminalitetsbekjempelse. Når Økokrim og Skatteetaten i dag skal innhente informasjon fra bankene ved mistanke om kriminelle handlinger, må de kontakte hver enkelt bank for slik informasjon. Ved oppslag mot elektroniske fellesregistre, vil vi forenkle denne prosessen.

Det finnes store muligheter for effektivisering i skjæringspunktet mellom privat og offentlig sektor. Som samfunn har vi utallige muligheter for forenkling og effektivisering. Utnytter vi dem, øker produktiviteten og veksten og vi frigjører ressurser til andre og mer verdiskapende oppgaver. Vi ønsker å stå rustet for morgendagens utfordringer. Vi er nå i gang og har tro på fremtidige gevinster. 

Hør podcast om digitalisering

Hør Teknisk Ukeblads podcast om digitaliseringen i finansnæringen med Idar Kreutzer og direktør Christoffer Hernæs i SpareBank1 Gruppen i forkant av finansnæringens digitaliseringskonferanse som samler 500 deltakere.

09 jun

Finansnæringens digitaliseringskonferanse

For tredje gang samler Finans Norge og Teknisk Ukeblad ledende teknologiselskaper, nøkkelpersoner fra finansnæringen, analytikere og representanter fra myndighetene til en dag for faglig påfyll og nettverksbygging.