Må stille hvitvaskingsspørsmål

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Må stille hvitvaskingsspørsmål

Finansnæringen er pålagt å stille en rekke spørsmål både til nye og enkelte eksisterende kunder. Bakgrunnen er finansnæringens plikt til å avdekke og motvirke hvitvasking og terrorfinansiering etter det omfattende hvitvaskingsregelverket.

Norske pengesedler. Foto.

I tillegg kommer avtaler Norge har gjort med OECD-landene og USA som også innebærer at kundene får ulike spørsmål. Disse spørsmålene kan til sammen fremstå som underlige for kundene, men bankene er likevel nødt til å stille dem. Du blir blant annet spurt om hvor du får hovedinntekten din fra, i hvilket land du er statsborger og om du har hatt en høytstående stilling i en annen stat enn Norge i løpet av det siste året.

Risikobasert kontroll

Hvitvaskingsloven bygger på to grunnleggende prinsipper når det kommer til kundekontroll; risikobasert kundekontroll og «kjenn-din-kunde-prinsippet». Dette innebærer at finansnæringen, og andre som er pålagt plikter etter hvitvaskingsregelverket, må foreta en grundig kontroll av kundene. Deretter må de iverksette konkrete tiltak og oppfølging av kunder basert på en risikovurdering.

Plikten til å foreta kundekontroll gjelder for nye kunder, transaksjoner over 100 000 kroner hvor det ikke er et etablert kundeforhold, mistanke om at transaksjonen har en tilknytning til utbytte av en straffbar handling og dersom det er tvil om tidligere innhentende opplysninger er korrekte eller tilstrekkelige.

Loven forplikter

Ved den obligatoriske kartleggingen plikter finansnæringen å innhente opplysninger fra kunden for å bekrefte kundens identitet og eventuelle reelle rettighetshavere (hvem eier midlene), men også å avdekke hvorvidt kunden er en politisk eksponert person og om kunden har tilknytning til USA.

Etter gjennomført kartlegging tilpasser så finansinstitusjonen tiltak og oppfølging av kundeforhold basert på en konkret risikovurdering. Hvis det likevel er forhold ved kunden, kundeforholdet, produkter eller transaksjoner som innebærer høy risiko, iverksettes det mer omfattende tiltak og kundeforholdet følges opp tettere.

Der hvor risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering anses som lav, reduseres tiltakene og oppfølgingen tilsvarende. 

Hvitvasking og terrorfinansiering

Finans Norge arbeider løpende for å styrke finansnæringens innsats i kampen mot kriminalitet. En sentral oppgave er å bistå medlemmene i operasjonaliseringen av hvitvaskingsregelverket.

Paragraf. Foto.
Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

juridisk direktør

924 81 606 nils.henrik.heen@finansnorge.no