Flaggemeldinger og rapporteringsplikt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flaggemeldinger og rapporteringsplikt

I en høringsuttalelse om endringer i verdipapirhandelloven om frister for flaggemelding og rapporteringsplikt, støtter Finans Norge at endringene i lov- og forskriftsverket i størst mulig grad utformes i samsvar med teksten i EUs rapporteringsdirektiv.

Finans Norge avga 01.06.2016 høringsuttalelse vedrørende gjennomføring av endringer i EUs rapporteringsdirektiv mv. Høringen gjelder NOU 2016:2, verdipapirlovutvalgets første delutredning -  om børsnoterte selskapers rapporteringsplikt og om investors flaggeplikt for kjøp og salg av finansielle instrumenter mv.

Finans Norge støtter at endringer i lov og forskrift i størst mulig grad utformes i samsvar med direktivteksten. Dette gir like rammebetingelser for norske og utenlandske virksomheter.

Det er positivt at lovkravet om kvartalstallsrapportering bortfaller.

Når det gjelder spørsmålet om frist for å inngi flaggemelding, støtter Finans Norge utvalgets mindretall som foreslår at flagging skal skje «uten ugrunnet opphold, men senest innen fire handelsdager» etter at plikten til å flagge oppstår. Denne formuleringen ligger tett opp til EU-teksten og underbygges av en rekke praktiske forhold.

Det viktigste er å unngå at aktører som opererer i flere ulike markeder må forholde seg til ulike frister. Sanksjonsreglene bør utformes på en systematisk og oversiktlig måte som gir rettssikkerhet for aktørene.

Les høringsuttalelsen