Advarer mot nye kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Advarer mot nye kapitalkrav

Finansdepartementets foreslåtte nivå for minstekrav til uvektet kapitalandel må revurderes, skriver Finans Norge i en høringsuttalelse.

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om krav til uvektet kapitalandel for norske banker og kredittforetak. Finans Norge støtter det grunnleggende prinsippet om at definisjonene av uvektet kapitalandel bør følge EU-regelverket, men mener at grunnlaget for det foreslåtte minstekravet på 6% ikke er tilstrekkelig godt utredet. Den gode soliditeten i norske banker tilsier at det ikke er viktig med en førtidig innføring av krav til uvektet kapitalandel i Norge.

Finans Norge deler Finanstilsynets vurdering av at en norsk iverksettelse av krav til uvektet kapitalandel bør følge EUs innføringsplan, samt at definisjonene av kapital og eksponeringsmål bør følge EU-regelverket. Det er også positivt at Finanstilsynet har foreslått et differensiert krav for kredittforetak. Kravet bør imidlertid også differensieres for banker og bankkonsern som har en virksomhet som i alt overveiende grad er forbundet med påviselig lav risiko.

Finans Norge mener at forholdet mellom kravene til risikovektet kapital og uvektet kapital ikke er tilstrekkelig utredet for å sikre den grunnleggende intensjonen om at det risikovektede kapitalkravet hovedsaklig skal være det bindende kravet. Utformingen av og nivået på et krav om uvektet kapital bør dessuten vurderes opp mot internasjonale regelverksprosesser og andre regulatoriske krav. Det pågår for tiden viktige prosesser i Baselkomiteen med hensyn til det fremtidige risikovektede kapitalkravet. EBA vil fremlegge sin rapport til EU-kommisjonen om utformingen av krav til uvektet kapitalandel innen utgangen av juli 2016. Utfallet av disse prosessene kan få stor betydning. Finans Norge vil derfor advare mot et norsk uvektet kapitalkrav som avviker fra internasjonale standarder i definisjoner og nivå, da det vil forsterke den gjeldende norske skjevreguleringen.

Les Finans Norges høringsuttalelse om uvektet kapitalandel