Uendret rente

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Uendret rente

Hovedstyret i Norges Bank konkluderer med at utviklingen i norsk økonomi totalt sett har vært om lag som forventet etter at man satt ned renten i mars. Derfor holdes styringsrenten denne gang uendret. Likevel er det mange krefter som påvirker i litt ulike retninger.

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto.
Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret.

Veksten for våre handelspartnere har vært om lag som anslått i årets første Pengepolitiske rapport og som dannet grunnlaget for å redusere styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent i mars. De fleste industriland opplever lav prisvekst og moderat vekst.

For Norges del har en økning i oljeprisen siden mars slått ut i litt sterkere krone. Og oljeprisanslagene fremover er noe høyere enn hva Norges Bank la til grunn ved rentenedsettelsen i mars. En kronestyrkelse er et argument for en lavere styringsrente.

At oljeprisfallet siden sommeren 2014 ikke har slått sterkere inn i norsk økonomi, kan i stor grad forklares med at kronen har svekket seg mye. Og det har gitt fastlandsøkonomien som lever av å eksportere varene sine en sterkt bedret konkurranseevne i internasjonale markeder. En styrking av kronen, reverserer i noe grad denne effekten. Samtidig skriver Norges Bank at arbeidsmarkedet har utviklet seg litt sterkere enn hva banken så for seg i mars.

Om boliglånsrentene

Norges Bank påpeker at boliglånsrentene har falt noe etter rentekuttet i mars, men mindre enn hva banken så for seg at de kom til å gjøre. Dette forklares med at påslaget i pengemarkedet er noe høyere enn forutsatt. Bankenes finansieringskostnader styres i stor grad av hvordan investorene, hvorav mange er utlendinger, vurderer risikoen i å låne bort pengene sine til bankene som låner dem videre til bedrifter og husholdninger. Dette, ved siden av den harde konkurransen i boliglånsmarkedet, vil være en viktig faktor for utvikling av boliglånsrenter fremover.

Norges Bank påpeker at veksten i husholdningenes gjeld har vokst om lag som banken forventet at den ville gjøre, men at boligprisveksten totalt sett er høyere enn man trodde selv om de regionale forskjellene er store.

Regionalt nettverk

Norges Bank har nær kontakt med en gruppe bedrifter spredd rundt i hele Norge. Informasjonen banken får fra disse er viktig når den skal fastsette styringsrenten. Etter en ringerunde til nettverket i forkant av dagens rentebeslutning, er svaret fra nettverket at det er små eller ingen endringer siden forrige informasjonsrunde. Utviklingen de siste månedene er om lag på det nivå med det man forventet, og det er heller ikke store endringer hva bedriftene tror om de neste månedene.

Totalt sett tolker Norges Bank etter at mange av årets lønnsoppgjør er i havn, at lønnsveksten inneværende år kan bli noe lavere enn banken la til grunn i forkant av oppgjørene. Isolert sett et argument som er egnet til å trekke renten ned. Samtidig er Norges Bank opptatt av sitt mandat som er stabil prisvekst rundt 2,5 prosent. Indeksen som viser tolvmånedersveksten i konsumprisene, var 3,3 prosent i april. Med andre ord godt over nivået man sikter på. Men Norges Bank forventer at dette er en forbigående effekt og at en gradvis styrking av kronen vil redusere effekten av importert prisvekst.

Konklusjonen er derfor at styringsrenten holdes uforandret. Særlig kan den noe høyere oljeprisen redusere usikkerheten i norsk økonomi og bidra til høyere vekst.

Tom Staavi

Tom Staavi

informasjonsdirektør

909 22 121 Tom.Staavi@finansnorge.no