Tilgang på kontanter erstatter ikke elektroniske betalinger i krisesituasjoner

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tilgang på kontanter erstatter ikke elektroniske betalinger i krisesituasjoner

Norges Banks bekymring for betalingsløsninger i en krisesituasjon, kan neppe avhjelpes av mer kontanter. Kontantinfrastrukturen vil høyst sannsynlig også stoppe opp hvis infrastrukturen for elektronisk betaling bryter sammen.

Bilde av kontanter

Norges Bank gir i rapporten Finansiell infrastruktur 2016, som ble publisert tirsdag 24. mai, uttrykk for bekymring for at tilgangen på kontanter i samfunnet i en krisesituasjon kan bli mangelfull. Sentralbanken viser også til bankenes plikt etter finansforetaksloven om å gjøre kontanter tilgjengelige for kundene i samsvar med kundenes forventninger og behov.

– Bankene er svært opptatte av å tilby kundene effektive og trygge betalingstjenester i alle sammenhenger. Derfor legges det ned betydelige ressurser i å sikre at betalingstjenestene er tilgjengelige til enhver tid, sier direktør Jan Digranes i Finans Norge.

Han viser til at det for kortbetalinger i butikker er etablert gode reserveløsninger for brudd i elektronisk kommunikasjon. Bankene har også sikret sine sentrale komponenter for betalingstjenester mot strømbrudd. Dette hjelper imidlertid lite når butikken rammes av strømbrudd. En strømløs butikk vil i praksis være en stengt butikk.

Kontantbestemmelsen ikke myntet på krisesituasjoner

– Bankene etterlever også kravet om å gjøre kontanter tilgjengelige for kundene slik disse ønsker det, påpeker Digranes og legger til;

– Den lovparagrafen som Norges Bank viser til, er primært rettet mot generelle situasjoner og ikke spesielt myntet på krisesituasjoner. Under arbeidet med loven presenterte Norges Bank sine bekymringer, men dette ble ikke fulgt opp verken i Finansdepartementets vurderinger eller i stortingsbehandlingen av lovproposisjonen.

Uten strøm svikter mer enn kontanttilgangen

Tilgang på kontanter krever tilgang på strøm. Dersom en kunde skal ta ut kontanter fra kontoen sin må banken kunne oppdatere kundens konto i datasystemene, slik at saldoen stemmer. Det krever strøm. Dersom en kunde ønsker å ta ut kontanter i butikkene, må også disse ha tilgang på strøm for å holde kassasystemene åpne. Dersom arbeidsgivere skal betale ut lønn i kontanter, må de ha systemer og rutiner for dette.

– Når det derfor gjelder krisesituasjoner hvor strømtilførselen i samfunnet generelt er lammet, vil ikke bankenes systemer være de høyest prioriterte. Da er det å beskytte liv og helse som gjelder, sier Digranes, men understreker samtidig at de rutinene som finnes for strømbrudd i betalingssystemene vil avhjelpe mye.

Stadig mindre kontantbruk

Norge er langt på vei et kontantløst samfunn. Det sirkulerer i underkant av 50 mrd. kroner i sedler og mynt i samfunnet, mens den samlede pengemengden (kontanter og bankinnskudd) er drøyt 1 900 mrd. kroner. En undersøkelse gjennomført av Norges Bank i 2013 viser at betalinger med kontanter utgjorde 18 prosent av alle betalinger. Denne andelen har sunket betydelig og synker videre i takt med det stadig økende tilbudet av elektroniske tjenester og som følge av at elektroniske tjenester i stadig større grad også brukes til småbetalinger. Norges Bank skriver i rapporten Utviklingstrekk i kunderetta betalingsformidling – 2015 "Reduserte uttak av kontantar frå minibankar og i samband med varekjøp tyder på at kontantar vert brukte stadig sjeldnare til betalingar i Noreg."