Venter med tjenestepensjon til 67

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Venter med tjenestepensjon til 67

Fra 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon fra 62 år i private tjenestepensjonsordninger. Det store flertallet venter imidlertid til de er 67 år med å ta ut tjenestepensjon. Det viser statistikk fra Finans Norge.

Eldre par på benk fotografi

Alder ved start av uttak av alderspensjon fra privat tjenestepensjon

Graf som viser uttak av alderspensjon

Som det fremgår av figuren over er det få som tar ut pensjon i årene mellom 62 og 67.

Økning i antall alderspensjonsutbetalinger fra privat kollektiv pensjon

Finans Norges statistikk over antall uttak av alderspensjon fra private tjenestepensjonsordninger viser at det ved utgangen av 2015 var over 283 000 utbetalinger av alderspensjon. Dette er om lag 20 000 flere uttak enn i 2014.

Flest alderspensjoner tas ut fra fripoliser, og disse utgjorde ved utgangen av 2015 om lag 209 000 alderspensjoner. Alderspensjonsbestanden fra foretakspensjonsordninger var på samme tid om lag 44 000.

Utbetalinger fra livsforsikring og pensjon

Finans Norges statistikk over erstatningsdata viser at det i 2015 ble utbetalt i underkant av 52 milliarder kroner fra livsforsikring og pensjonsordninger i livsforsikringsselskapene. Av dette var 10,4 milliarder kroner engangsutbetalinger, mens 41,5 milliarder kroner var utbetalinger knyttet til pensjonsordninger. Totalt har utbetalingene økt med 4 milliarder kroner i forhold til 2014.