Stortingsmelding om fremtidens skole gir grunn til optimisme

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stortingsmelding om fremtidens skole gir grunn til optimisme

– Fagene i skolen skal fornyes slik at elevene får bedre grunnlag for læring og forståelse. Personlig økonomi og livsmestring skal bli et tverrfaglig tema i fremtidens skole. Dette er et viktig skritt i riktig retning, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. 

Bilde av en skolegutt
Temaet personlig økonomi skal inn i skolen

Onsdag 13. april la kunnskapsministeren frem stortingsmeldingen som bygger på innstillingene fra Ludvigsenutvalget om fremtidens skole. Livsmestring - der personlig økonomi inngår - blir ett av tre tverrgående tema.

– Finans Norge er glad for at departementet følger opp anbefalingen fra Ludvigsenutvalget og setter i gang arbeidet med å formulere færre og tydeligere kompetansemål. Vi er spesielt glad for at livsmestring og temaet personlig økonomi blir løftet frem og skal integreres i opplæringen, sier Kreutzer.

Fremtidens skole

Ludvigsenutvalget skulle finne svar på hvordan skolen skal møte samfunnets og arbeidslivets krav i årene fremover og vurdere om det er viktige tverrfaglige tema som faller utenfor dagens læreplaner.
Regjeringen følger nå opp utvalgets arbeid og foreslår at tre tverrfaglige temaer skal prioriteres: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, og folkehelse og livsmestring. De tre temaene skal bakes inn i alle skolefag. Det understrekes at dette er temaer som vil prege samfunnsutviklingen i årene fremover.

– Det er viktig å bli enig om hva som skal være sentral kompetanse for at de unge skal kunne klare seg i den krevende overgangen fra ungdom til voksenliv. Skolens oppgave må være å gi de unge denne kompetansen. Vi er ikke i tvil om at personlig økonomi er basiskompetanse, sier Kreutzer.

Bidrag i det videre arbeidet

 Vi håper at det ikke tar for lang tid å implementere livsmestring som et tema i opplæringen, for som samfunn har vi ikke råd til å la en ny generasjon ungdommer gå over i de voksnes rekker uten kompetanse i personlig økonomi. Finansnæringen har lang og bred erfaring i å gi opplæring om personlig økonomi til de unge, og vi bidrar gjerne når innholdet i økonomiopplæringen skal utformes, avslutter Kreutzer.

Finans Norge mener:

  • Vi er enig i at personlig økonomi inngår i det som kalles for livsferdigheter eller hverdagskompetanse, og er et godt eksempel på en fagovergripende kompetanse som både rommer teoretisk kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter.
  • Vi støtter kunnskapsministeren i at skolen må bidra til å ruste elevene til et samfunn der det er mye press på unge mennesker og hvor ett av de viktige mestringsområdene er økonomistyring.
  • Finansnæringen ønsker reflekterte unge forbrukere som stiller kritiske spørsmål og tar bevisste valg. Unge mennesker i dag utsettes for et stort kjøpepress.
  • Skal man delta i dagens samfunn er kompetanse i personlig økonomi like viktig som det å kunne lese og skrive. Alle må ta finansielle beslutninger som krever et minimum av kunnskap, og derfor kan vi ikke overlate til den enkelte å lære seg dette på egenhånd.
  • Finansnæringen gjør en stor innsats i å gi de unge økonomiopplæring. I 2015 bidro finansansatte til at 32.000 elever på ungdomstrinnet og i videregående skole og fikk opplæring gjennom finansnæringens samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Det utgjør mer enn et halvt årskull. Arbeidet vårt med å bedre økonomikunnskapene blant de unge fortsetter.
  • Skal vi ha en skole for livet, må grunnleggende kompetanse i økonomi være helt sentralt. Basert på våre erfaringer kan vi gi konstruktive bidrag til hvordan livsmestring generelt og personlig økonomi spesielt kan benyttes som tverrfaglig tema. Vi bidrar gjerne når innholdet i økonomiopplæringen skal utformes.

Stortingsmeldingen; Fag - Fordjuping - Forståing. Ei fornying av Kunnskapsløftet
Fornying av fag i skolen skal gi rom for mer fordyping, der elevenes læring konsentreres om færre tema. I tillegg skal det lages en ny generell del i læreplanene, slik at den bedre reflekterer skolen i dag, og de utfordringene som barn og unge har. Stortingsmeldingen inneholder også en strategi for hvordan arbeidet med fornying av fagene i skolen skal involvere sektoren. Dette kommer frem i stortingsmeldingen Fag - Fordjuping - Forståing. Ei fornying av Kunnskapsløftet. Meldingen ble presentert onsdag 13. april, men legges frem for Stortinget fredag 15.april.