Tomteerstatning etter naturskade

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tomteerstatning etter naturskade

Etter vårflommen i 2013, hvor blant annet en rekke eiendommer i Kvam i Nord-Fron kommune ble ødelagt av vannmassene, tok Finans Norge sammen med noen av de store skadeforsikringsselskapene kontakt med myndighetene. Hovedspørsmålet vi reiste var om det ikke bør etableres nye erstatningsløsninger for de som får huset og tomten sin ødelagt av naturskade og ikke kan bygge opp igjen på samme tomt. 

Bilde av flomskader i Kvamkommune 2013
Kvam, i Nord-Fron kommune, 2013 (foto: Scanpix)

Bilde av tettstedet Kvam i mai 2014 - fotoForsikringskundene har behov for økonomisk trygghet ved tap av tomt etter en naturskadehendelse som flom. I dag er det slik at verdien av tomten eiendommen står på ikke erstattes gjennom naturskadeforsikringen, slik selve bygningen, innboet og hageanlegget gjør. Dermed må en som har fått tomt ødelagt av naturskade selv finansiere kjøp av ny tomt et annet sted, selv om kommunen har nedlagt bygge- og deleforbud på tomten.

Kvam, i Nord-Fron kommune, 2014 (foto: Tor-Henrik Andersen)


God dialog med myndighetene

Det er både rasjonelt og hensiktsmessig å utvide naturskadeforsikringen til også å gi kompensasjon for tap av tomt der den forsvinner etter ras eller flom. Noen vilkår må ved en slik ny erstatningsordning være på plass; det har funnet sted en naturskadehendelse, bygning eller tomt er skadet og kommunen har lagt ned bygge- og deleforbud på tomten.

Finans Norge har hatt en god dialog med myndighetene etter at vi reiste spørsmålet om tomteerstatning i 2013. Nå har Justisdepartementet sendt på høring en utredning om tomteerstatning under naturskadeforsikringsordningen m.m. som i stor grad imøtekommer de behovene Finans Norge ser at kundene har for tomteerstatning.