Kutt i styringsrenten

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kutt i styringsrenten

Norges Banks hovedstyre har i dag annonsert at styringsrenten reduseres med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent. På bakgrunn av svake utsikter og avtakende prisvekst fremover åpner hovedstyret for ytterligere rentekutt i løpet av året og utelukker heller ikke at renten kan bli negativ i fremtiden.

Dagens rentekutt er på linje med det som var forventet i markedet, spesielt etter at Norges Bank valgte å holde renten uendret i desember og svakere nøkkeltall for Norge i senere tid.

Sentralbanksjef Øystein Olsen peker i pressemeldingen på at vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket og åpner samtidig opp for ytterligere rentekutt i løpet av inneværende år.

Det er flere forhold som taler for fortsatt lave renter. En sentral årsak er enda mer ekspansiv pengepolitikk hos våre viktigste handelspartnere som følge av svakere vekst og lav inflasjon. Videre sliter petroleumssektoren med lav oljepris og det forventes videre fall i investeringsnivået. For husholdningene ventes det noe svakere vekst i forbruket gitt svake indikatorer for forbrukertillit og noe økt arbeidsledighet.

Midlertidig høy inflasjon som følge av svak krone

Norge har i en periode vært annerledeslandet når det gjelder inflasjon. I motsetning til flere av våre handelspartnere som sliter med frykt for deflasjon har vi i Norge en prisvekst godt over inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Den solide veksten må sees i sammenheng med fallet i oljeprisen og lavere verdi på norske kroner.

Den svekkede kronen har ført til økt prisvekst på importerte varer og har dermed trukket opp målt inflasjon. Gitt at kronen ikke svekker seg ytterligere vil påvirkningen på inflasjonen ebbe ut. Sentralbanken trekker frem at denne effekten, samt lavere lønnsvekst, vil bidra til en avtagende prisvekst i tiden som kommer, hvilket kan tale for en lavere styringsrente.

Mulighet for negativ styringsrente

Farten i norsk økonomi er for tiden moderat, utfordringene til omstillingen er mange og rentedifferansen til utlandet har økt. Flere land rundt oss fører nå en pengepolitikk med negativ styringsrente. Dette påvirker også pengepolitikken i Norge.

Hovedstyret peker i sin vurdering på at lave renter øker sårbarheten i det finansielle systemet og øker usikkerheten om virkningen av pengepolitikken, noe som taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen. Norges Bank utelukker imidlertid ikke negativ styringsrente dersom norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Gjennomslag i utlånsrentene?

Det er usikkert om dette rentekuttet fra Norges Bank vil få gjennomslag i et tilsvarende kutt i utlånsrenter til publikum og næringsliv. Bakgrunnen er at bankenes markedsfinansiering, som utgjør om lag halvparten av total finansiering, har blitt vesentlig dyrere i senere tid som følge av økt rentepåslag og økte priser på sikring mot valutakursrisiko. Totaleffekten på rentene vil derfor være avhengig av kapitalstrukturen i den enkelte bank.

Ingen endring av motsyklisk kapitalbuffer

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet skal holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Ifølge Norges Bank er det tegn til finansielle ubalanser har bygget seg opp, men at utviklingen den siste tiden indikerer at ubalansene ikke øker videre. I tråd med beslutningen 18. juni i fjor vil motsyklisk buffer utgjøre 1,5 prosent fra 30. juni 2016.